REGRESNÍ ANALÝZA I

Termín:
 • 26. 11. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 7 400 Kč / 300 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

 • 13 440 Kč / 540 € + 21% DPH
 • 17 920 Kč / 720 € + 21% DPH s videozáznamem

ÚVOD

Regresní analýza je metoda statistické analýzy vztahů. Slouží k popisu, vysvětlení a k predikci. Kurz zahrnuje modely jednorozměrné a vícerozměrné lineární regresní analýzy pro číselné proměnné. Důraz je kladen na význam a konstrukci základního modelu, testy hypotéz o jeho parametrech a na výběr vhodných prediktorů pomocí automatických postupů.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem jednodenního kurzu je porozumět principu a významu regresního modelování a aplikacím regresních rovnic. Specifické vlastnosti modelů a ověřování předpokladů modelu jsou obsahem následného kurzu Regresní analýza II.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro každého, kdo potřebuje sestavovat dobře interpretovatelné modely závislosti mezi číselnými proměnnými, vysvětlovat chování a variabilitu číselných veličin a predikovat jejich hodnoty.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je základní ovládání PC, znalost pojmu korelačního koeficientu a jeho významu a znalost principu testování hypotéz. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost aplikovat regresní rovnice v praktických úlohách analýzy dat a/nebo schopnost interpretovat a orientovat se v publikovaných modelech.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupuje od jednoduché rovnice k vícenásobné regresi na praktických příkladech analýzy dat. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

 • model jednoduché rovnice s jednou nezávislou proměnnou
 • bodový dvourozměrný graf; korelace a lineární regresní rovnice (přímka)
 • vlastnosti jednoduché lineární regrese, princip metody nejmenších čtverců
 • testy hypotéz a odhad parametrů přímky, koeficient determinace
 • rezidua a jednoduchá reziduální analýza
 • modely nelineárních vztahů  – křivky převoditelné transformací na linearitu
 • vysvětlení a predikce regresní rovnicí
 • model vícenásobné lineární regrese  – rozšíření na více nezávislých proměnných
 • význam výsledků a parametrů rovnice
 • testování parametrů a testování signifikance vztahu
 • sekvenční postupy určení prediktorů

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.