fbpx

REGRESNÍ ANALÝZA I

Ikona kurzy statistiky
Termín:19.11.2019
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
 • 5 600 Kč / 200 €
 • + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

13 440 Kč / 480 € + 21% DPH za 3 kurzy

ÚVOD

Regresní analýza je metoda statistické analýzy vztahů. Slouží k popisu, vysvětlení a k predikci. Kurz zahrnuje modely jednorozměrné a vícerozměrné lineární regresní analýzy pro číselné proměnné. Důraz je kladen na význam a konstrukci základního modelu, testy hypotéz o jeho parametrech a na výběr vhodných prediktorů pomocí automatických postupů.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem jednodenního kurzu je porozumět principu a významu regresního modelování a aplikacím regresních rovnic. Specifické vlastnosti modelů a ověřování předpokladů modelu jsou obsahem následného kurzu Regresní analýza II.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro každého, kdo potřebuje sestavovat dobře interpretovatelné modely závislosti mezi číselnými proměnnými, vysvětlovat chování a variabilitu číselných veličin a predikovat jejich hodnoty.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je základní ovládání PC, znalost pojmu korelačního koeficientu a jeho významu a znalost principu testování hypotéz. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost aplikovat regresní rovnice v praktických úlohách analýzy dat a/nebo schopnost interpretovat a orientovat se v publikovaných modelech.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupuje od jednoduché rovnice k vícenásobné regresi na praktických příkladech analýzy dat. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

 • model jednoduché rovnice s jednou nezávislou proměnnou
 • bodový dvourozměrný graf; korelace a lineární regresní rovnice (přímka)
 • vlastnosti jednoduché lineární regrese, princip metody nejmenších čtverců
 • testy hypotéz a odhad parametrů přímky, koeficient determinace
 • rezidua a jednoduchá reziduální analýza
 • modely nelineárních vztahů  – křivky převoditelné transformací na linearitu
 • vysvětlení a predikce regresní rovnicí
 • model vícenásobné lineární regrese  – rozšíření na více nezávislých proměnných
 • význam výsledků a parametrů rovnice
 • testování parametrů a testování signifikance vztahu
 • sekvenční postupy určení prediktorů
LEKTOR
foto Ing. Ondřej Brom

Ing. Ondřej Brom

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu v Praze

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.