REGRESNÍ ANALÝZA I

Termín:
 • bude upřesněn
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

13 440 Kč / 540 € + 21% DPH za 3 kurzy

ÚVOD

Regresní analýza je metoda statistické analýzy vztahů. Slouží k popisu, vysvětlení a k predikci. Kurz zahrnuje modely jednorozměrné a vícerozměrné lineární regresní analýzy pro číselné proměnné. Důraz je kladen na význam a konstrukci základního modelu, testy hypotéz o jeho parametrech a na výběr vhodných prediktorů pomocí automatických postupů.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem jednodenního kurzu je porozumět principu a významu regresního modelování a aplikacím regresních rovnic. Specifické vlastnosti modelů a ověřování předpokladů modelu jsou obsahem následného kurzu Regresní analýza II.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro každého, kdo potřebuje sestavovat dobře interpretovatelné modely závislosti mezi číselnými proměnnými, vysvětlovat chování a variabilitu číselných veličin a predikovat jejich hodnoty.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je základní ovládání PC, znalost pojmu korelačního koeficientu a jeho významu a znalost principu testování hypotéz. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost aplikovat regresní rovnice v praktických úlohách analýzy dat a/nebo schopnost interpretovat a orientovat se v publikovaných modelech.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupuje od jednoduché rovnice k vícenásobné regresi na praktických příkladech analýzy dat. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

 • model jednoduché rovnice s jednou nezávislou proměnnou
 • bodový dvourozměrný graf; korelace a lineární regresní rovnice (přímka)
 • vlastnosti jednoduché lineární regrese, princip metody nejmenších čtverců
 • testy hypotéz a odhad parametrů přímky, koeficient determinace
 • rezidua a jednoduchá reziduální analýza
 • modely nelineárních vztahů  – křivky převoditelné transformací na linearitu
 • vysvětlení a predikce regresní rovnicí
 • model vícenásobné lineární regrese  – rozšíření na více nezávislých proměnných
 • význam výsledků a parametrů rovnice
 • testování parametrů a testování signifikance vztahu
 • sekvenční postupy určení prediktorů

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

JAK HODNOTÍ KURZ ÚČASTNÍCI?

"Jako hlavním kladem těchto kurzů vidím ohromnou erudici a zkušenost, tak i vysoce poutavé podání matematiky a co je za statistikou. Jindy suchopárná matematika a statistika byly doplněny mnoha poznatky z použití ve vědecké praxi ale i v obchodu a financích. Uvedené kurzy bych proto vřele doporučil nejen těm, co potřebují vědět jak problémy z uvedených oblastí vyřešit v programech IBM SPSS, ale zejména těm, co chtějí znát i proč takové nástroje použít a jak jejich výsledky interpretovat."
František KolínskýRaiffeisen stavební spořitelna a. s.
"Každý inženýr se určitě během svého studia statistiky setkal s regresní analýzou a mnohý byl dokonce i nucen ručně odvozovat parametry přímky prokládané daty s pomocí MNČ. Naštěstí kurz není veden tímto tradičním způsobem, ale naopak prakticky seznamuje se základy regresní a korelační analýzy na konkrétních příkladech zpracovávaných v softwaru SPSS. Akademici pak ocení zejména druhou pokračující část, která se věnuje detailnímu rozboru a testování předpokladů použité lineární regrese, tj. přesně problémům, které často napadají recenzenti."
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.Masarykova univerzita
0
účastníků kurzu
0
,34
hodnocení kurzu
0
,4 osob z 5
uplatní poznatky v praxi