Webinář ZDARMA: Praktická ukázka výuky – Power Query (11. 9. 2024 od 10 hodin).   PŘIHLASTE SE ZDE!

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ
A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účel zásad zpracování a ochrany osobních údajů

Účelem těchto Zásad zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vydaných společností ACREA CR, spol. s r.o., IČO: 630 76 616, se sídlem Praha 1, Krakovská 7, PSČ 110 00 (dále jen „Společnost“), je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb, dodávce zboží a při návštěvách internetových stránek provozovaných Společností a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a po jakou dobu Společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Společnosti a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, zájemců o služby a zboží Společnosti a návštěvníků internetových stránek provozovaných Společností, a to vždy v rozsahu osobních údajů, který odpovídá tomuto jejich postavení vůči Společnosti.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které se vztahují k fyzické osobě (označované jako „subjekt údajů“), kterou je Společnost schopna identifikovat.

Jaké osobní údaje Společnost shromažďuje?

V souvislosti s poskytováním služeb a dodávkou zboží může ze strany Společnosti dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů, které jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy:

 1. základní osobní a identifikační údaje
  • akademický titul,
  • jméno a příjmení,
  • v případě podnikatelů identifikační číslo (IČO),
  • v případě plátců daně z přidané hodnoty daňové identifikační číslo (DIČ),
 2. další osobní a identifikační údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy
  • obchodní firma,
  • identifikační údaje zástupce zákazníka, pokud je zákazník zastoupen,
  • identifikační údaje kontaktní osoby určené zákazníkem,
  • bankovní spojení,
 3. kontaktní údaje
  • adresa trvalého nebo jiného pobytu v případě spotřebitelů
  • adresa sídla v případě podnikatelů,
  • dodací adresa,
  • fakturační adresa,
  • kontaktní telefonní číslo,
  • kontaktní e-mail,
  • název pozice
  • název profilu na sociálních sítích,
  • uživatelské jméno pro online telefonické hovory (například Skype apod.),
 4. údaje o smluvním vztahu se zákazníkem:
  • specifikace odebraných (odebíraných) služeb včetně jejich objemu a ceny,
  • specifikace odebraného (odebíraného) zboží včetně množství a ceny,
  • informace o platební morálce zákazníka,
 5. údaje o komunikaci mezi zákazníkem a Společností
  • datum a čas realizované komunikace,
  • záznamy o písemné a elektronické komunikaci se zákazníkem,
  • záznamy telefonických hovorů a SMS zpráv,
  • záznamy chatové komunikace,
  • adresa datového spojení (IP),
 6. jiné údaje související s poskytováním služeb a dodávkou zboží
  • pořízení fotografií z realizovaných živých akcí Společnosti,
  • videozáznamy a audiozáznamy z realizovaných živých a online akcí Společnosti,
  • dotazníky hodnotící realizované živé akce Společnosti,
  • reference na poskytované služby či dodané zboží.

Společnost může na základě souhlasu subjektu údajů (zákazníka nebo zájemce o služby či zboží Společnosti, který ještě není zákazníkem) shromažďovat a dále zpracovávat rovněž následující kategorie údajů pro své marketingové účely, tj. za účelem informování o nových produktech a službách, jakož i za účelem zlepšování produktů a služeb a nabídky Společnosti:

 • údaje získané marketingovými průzkumy,
 • údaje o typovém chování zákazníků při využívání produktů Společnosti.

Zdroje osobních údajů

Společnost získává osobní údaje především následujícími způsoby:

 • od samotných subjektů údajů, a to zejména v souvislosti s uzavíráním smluv,
 • z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů apod.),
 • od třetích osob, které jsou prokazatelně oprávněny nakládat s osobními údaji subjektů údajů, a tyto za stanovených podmínek předat Společnosti,
 • z marketingových akcí, v rámci nichž jsou nabízeny služby a zboží Společnosti a v souvislosti s touto nabídkou jsou získány osobní údaje zájemců o tyto produkty,

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje výhradně se souhlasem subjektů údajů, s výjimkou stanovených případů, kdy se ke zpracování osobních údajů takový souhlas nevyžaduje. Společnost tedy zpracovává osobní údaje pouze v případě, že:

 1. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (zejména zpracování údajů potřebných pro přípravu smluvní dokumentace, vlastní poskytování služeb a realizace dodávek zboží podle uzavřené smlouvy, vyúčtování);
 2. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména plnění zákonných daňových povinností a vedení účetnictví);
 3. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů (zejména sledování platební morálky zákazníků, evidence dlužníků, vymáhání pohledávek a řešení sporů);
 4. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (na základě uděleného souhlasu Společnost zpracovává osobní údaje pro marketingové účely).

Při zpracování osobních údajů Společnost postupuje podle přísně nastavených pravidel respektujících ochranu soukromí svých zákazníků a dalších subjektů údajů. Společnost při zpracování osobních údajů zohledňuje další zásady:

 • osobní údaje jsou zpracovávány jen pro účely, popsané v těchto Zásadách, případně uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 • osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu, tj. například u zástupců zákazníka bude rozsah zpracovávaných údajů jiný (užší) než v případě zákazníka samotného,
 • osobní údaje jsou zpracovávány jen po stanovenou dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování,
 • zpracovávány jsou pouze přesné osobní údaje nezbytné pro stanovený účel,
 • způsob zpracování osobních údajů zaručuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto dat, Společnost nastavuje procesy zpracování osobních údajů tak, aby eliminovala riziko neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich zničení či ztrátu, neoprávněný přenos, neoprávněné zpracování a jiné zneužití,
 • osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti se zpracováním osobních údajů dozví,
 • Společnost informuje srozumitelně a přesně o zpracování osobních údajů v souladu s právy subjektů údajů na přesné a úplné informování o zpracování osobních údajů a dalšími souvisejícími právy,
 • Společnost nastavuje taková technická a organizační opatření sloužící k ochraně osobních údajů, která odpovídají nejlepším standardům ochrany dat.

Zpracování osobních údajů nutných pro uzavření a plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Společnosti a ochranu oprávněných zájmů Společnosti

Poskytnutí osobních údajů nutných pro uzavření a plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Společnosti a ochranu oprávněných zájmů Společnosti je povinné. Bez poskytnutí příslušných osobních údajů k těmto účelům by Společnost nemohla se zákazníkem uzavřít smlouvy, resp. zákazníkovi poskytovat své služby či dodávat zboží. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely Společnost souhlas zákazníka (zájemce o uzavření smlouvy) nepotřebuje. Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány pouze v rozsahu nutném pro naplnění příslušného účelu a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje nenávratně zlikvidovány či anonymizovány.

V nejčastějších případech je doba zpracování osobních údajů stanovena následovně:

 • v případě jednání mezi Společností a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je Společnost oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 12 měsíců od ukončení jednání o uzavření smlouvy,
 • v případě osob registrovaných v internetovém obchodu Společnosti po dobu trvání registrace a dále po dobu 4 let od ukončení (zrušení) registrace,
 • v případě uzavření smlouvy o poskytování služeb a/nebo dodávce zboží je Společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníka (v rozsahu: osobní a identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o smluvním vztahu a údaje o komunikaci mezi zákazníkem a Společností) po dobu plnění smlouvy a v případě, že zákazník splnil veškeré závazky vůči Společnosti, ještě po dobu 4 let od ukončení poslední smlouvy se Společností;
 • daňové doklady vystavené Společností jsou v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uchovávány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, přičemž z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení těchto daňových dokladů budou po stejnou dobu uchovávány rovněž smlouvy se zákazníky a doklady o jejich plnění.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely na základě uděleného souhlasu

Pro marketingové účely Společnost zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Tyto informace není subjekt údajů povinen Společnosti poskytnout. Pokud tak neučiní, Společnost jej například nebude moci informovat o připravovaných novinkách, kurzech a školeních či speciálních nabídkách a slevách.

V případě udělení souhlasu bude Společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje za účelem vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb Společnosti a oslovení zákazníka či potenciálního zákazníka, a to písemně nebo prostřednictvím sítí elektronických komunikací s využitím poskytnutých kontaktních údajů a využití prostředků internetové reklamy. 

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a lze jej kdykoli odvolat. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Společnosti pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů. Odvolání souhlasu tak zejména není překážkou plnění smlouvy uzavřené se Společností.

Nedojde-li k dřívějšímu odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů, poskytnutý souhlas zůstává v platnosti:

 1. v případě zákazníků Společnosti po dobu trvání smluvního vztahu se Společností a dále po dobu 4 let od jeho ukončení; a
 2. v případě osob, které nejsou zákazníky Společnosti, po dobu 4 let od poskytnutí souhlasu.

Pro marketingové účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené výše v oddílu „Jaké osobní údaje Společnost Shromažďuje?“.

U subjektů údajů, které nejsou zákazníky Společnosti a kteří udělili souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává Společnost s jejich souhlasem kontaktní údaje, které jí tyto subjekty údajů takto poskytli. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných Společností, jsou společně s těmito kontaktními údaji zpracovány i údaje z cookies Společnosti, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt údajů cookies ve webovém prohlížeči povoleny. V případě vyplnění a odeslání formuláře na bezplatnou konzultaci, může subjekt údajů od Společnosti obdržet telefonát nebo e-mail za účelem domluvení termínu schůzky a/nebo upřesnění předmětu nezávazné konzultace. V případě telefonického kontaktu může subjekt údajů Společnost požádat, aby jej Společnost více telefonicky nekontaktovala; jiné možnosti odvolání souhlasu tím nejsou dotčeny.

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech.

Osobní údaje jsou Společností důsledně chráněny. Společnost vede evidenci veškerých činností, a to jak prováděných ručně, tak automatizovaně, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Kategorie příjemců osobních údajů a zpřístupnění osobních údajů

Společnost osobní údaje zpracovává samostatně jakožto správce. Společnost může využívat odborné či specializované služby jiných subjektů, kteří v takovém v případě mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatelé osobní údaje zpracovávají na základě smlouvy se Společností, pouze v nezbytném rozsahu, v souladu s pokyny Společnosti a nejsou oprávněni údaje využít jinak. Jedná se zejména o dopravce, kterého si zákazník zvolí pro doručení zboží, a poskytovatele právních služeb v případě vymáhání pohledávek Společnosti za zákazníky, a o poskytovatele účetních služeb, služeb e-mail marketingu či online marketingu. Se souhlasem subjektu údajů pak mohou být osobní údaje zpřístupněny nebo předány i dalším subjektům.

V souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů může Společnosti dále předávat osobní údaje orgánům veřejné správy (např. správcům daní, soudům, Policii České republiky).

Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení Společnosti jsou vždy označena způsobem, z něhož plyne, že se jedná o obchodní sdělení ve smyslu platných právních předpisů.

Obchodní sdělení týkající se vlastních výrobků nebo služeb Společnosti mohou být zasílána s využitím elektronických kontaktů zákazníků, které Společnost získala v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby. Obchodní sdělení mohou být jinak zasílána jen na základě poskytnutého souhlasu. V případě každého jednotlivého obchodního sdělení má zákazník možnost další zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to kliknutím na odkaz „Odhlásit“ v obchodním sdělení, anebo zasláním mailu s předmětem „Odhlásit“ na info@acrea.cz.

Využívání cookies

Společnost používá k zaznamenání údajů při používání webových stránek nebo služeb online soubory cookies, pokud je má uživatel ve svém zařízení povoleny.

Stejně jako většina webových služeb i Společnost některé údaje shromažďuje automaticky a ukládá v souborech protokolu. K těmto údajům patří IP adresy, typ prohlížeče a jazyk, název poskytovatele internetových služeb, odkazující a poslední navštívené webové stránky a aplikace, operační systém, údaje o datu a čase a údaje o posloupnosti navštívených stránek.

Tyto údaje Společnost používá ke zjišťování trendů a jejich analýze, ke správě stránek, sledování chování uživatelů na stránkách, k personalizaci zobrazovaného obsahu stránek včetně reklamy, ke zkvalitňování svých produktů a služeb a ke shromažďování demografických údajů o uživatelské základně.

V některých e-mailových zprávách Společnost používá adresy URL odkazující na obsah na webových stránkách. Když zákazníci na některý z těchto odkazů kliknou, proběhne před načtením cílové stránky na našich webových stránkách komunikace s jiným webovým serverem. Data z těchto kliknutí Společnost sleduje a s jejich pomocí zjišťuje zájem o konkrétní témata a efektivitu komunikace se zákazníky. Nepřejete-li si být takto sledováni, neklikejte v e-mailových zprávách na textové ani grafické odkazy.

Díky tzv. pixel tags lze zasílat e-mailové zprávy ve formátu čitelném pro zákazníky a zjišťovat, zda byly otevřeny. Na základě těchto informací je možné omezit nebo zrušit zasílání zpráv zákazníkům.

Ukládání souborů cookies lze zakázat příslušným nastavením webového prohlížeče, resp. využíváním funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od Společnosti získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Společnosti zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.

Subjekt údajů má právo, aby Společnost v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Společnosti, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které Společnosti poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Společností, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Se svými dotazy či požadavky se může subjekt údajů na Společnost kdykoli obrátit buď prostřednictvím e-mailu info@acrea.cz, telefonicky na telefonním čísle +420 234 721 400, popřípadě písemně na adrese Společnosti (Krakovská 7, 110 00 Praha 1).

Zpracování neosobních údajů

Neosobními údaji se myslí údaje ve formátu, který jako takový neumožňuje asociaci na konkrétní osobu. Takové údaje může Společnost shromažďovat a používat za jakýmkoli účelem. Níže je uvedeno několik příkladů neosobních údajů, které shromažďujeme a způsoby, jak je používáme.

Shromažďovat můžeme údaje, jako je adresa URL odkazujícího serveru, čas, informace o aktivitách našich uživatelů na naší webové stránce. Pomocí těchto údajů můžeme svým zákazníkům poskytovat užitečnější informace a dozvíme se, které části webových stránek, produktů a služeb je nejvíce zajímají. Souhrnné údaje se pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů považují za neosobní údaje.

Dojde-li ke spojení neosobních údajů s osobními, bude s nimi po dobu trvání takového spojení zacházeno jako s osobními dle těchto Zásad.

Účinnost

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. května 2018. V zájmu zachování vysokého standardu ochrany osobních údajů si Společnost vyhrazuje právo tyto Zásady průběžně měnit a doplňovat.