KORELAČNÍ ANALÝZA

Termín:
 • 25. 11. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 7 400 Kč / 300 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

 • 13 440 Kč / 540 € + 21% DPH
 • 17 920 Kč / 720 € + 21% DPH s videozáznamem

ÚVOD

Korelace patří k nejzákladnějším pojmům statistické analýzy dat. Má své přímé aplikace a současně je nutnou podmínkou pro další analytické postupy (regresní a faktorová analýza, hierarchické modely, teorie měření a další). Její předností je jednoduchá aplikace, přehlednost a názornost korelačních měr a intuitivní význam výsledků. Naproti tomu ale mohou jednotlivé míry zkreslit informaci vyjadřovanou daty, nejsou-li uplatňovány korektně podle jejich významu a vlastností.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Seznámit posluchače s korelačními měrami pro číselná data a s jejich aplikačním využitím v různých praktických situacích. Látka je ilustrována a procvičována na reálných datech z analytické praxe. Posluchači získají dostatečné znalosti pro samostatné korektní využívání korelací ve svých vlastních analýzách.

KURZ JE URČEN

Analytici v oboru marketingu, personalisté, pracovníci v oblasti kontroly kvality a kontroly procesů, lékaři, výzkumní, vědečtí či pedagogičtí pracovníci, ekonomové atd.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem pro účast na kurzu je znalost základních popisných statistik. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné – všechny potřebné kroky korelačních analýz provedeme společně a bez jakýchkoliv speciálních nároků.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Posluchači získají souhrn znalostí a jednoduchých korelačních postupů pro úspěšné a korektní aplikace v praxi a pro odpověď na analytické otázky o vztazích mezi proměnnými.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupuje: od pojmů ke korelačním mírám, od předpokladů pro využití k interpretaci výsledků, od korelačních souvislostí ke kauzálním úvahám, od párové korelace k úlohám parcializace vztahů.

PROGRAM KURZU

 • Pearsonův lineární korelační koeficient r – jeho definice a vlastnosti, korelační bodový graf; korelace a kovariance
 • souběžnost, souvislost a kauzalita
 • korelační koeficient a vlastnosti v korelačním grafu
 • robustní a rychlá míra korelace – Blomquistovo koppa
 • pořadové koeficienty korelace
 • testy hypotéz o signifikanci koeficientu
 • korelační matice a její výpověď
 • parciální korelace a její úloha v modelu nepravé korelace a zprostředkovaného vztahu
 • vztahy mezi třemi proměnnými a identifikace modelu vztahů pomocí přímých a parciálních korelačních koeficientů
 • atenuační formule

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.