BAYESOVSKÉ STRUKTURNÍ MODELOVÁNÍ

Termín:bude upřesněn
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:6 800 Kč / 245 € + 21% DPH
Úroveň:pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Bayesovská statistika je dnes plnohodnotnou alternativou k běžně užívané frekvenční statistice (tj. statistice založené zejména na testování statistických hypotéz a bodovém a intervalovém odhadu parametrů). Používá se pro různé základní postupy (analogie t-testů, analýzy rozptylu a regresní analýzy), o nichž se lze více dozvědět v kurzu Úvod do bayesovské analýzy dat.

Kromě toho proniká i do složitějších postupů jako je strukturní modelování. Základní představení strukturních modelů je obsahem kurzu Modelování statistických vztahů (IBM SPSS Amos). Software IBM SPSS Amos umožňuje kromě klasického (frekvenčního) výpočtu používat i bayesovské strukturní modely. Kurz představí jednak základní logiku bayesovské analýzy dat, jednak praktické aplikace v prostředí IBM SPSS Amos.

Obecně lze bayesovské strukturní modely využít zejména pro tyto účely:

 • Náš datový soubor je poměrně malý, ale z předchozích studií již známe přibližné hodnoty některých parametrů. 
 • Námi používané proměnné nejsou spojité, mají kratší ordinální stupnice a tak klasická metoda maximální věrohodnosti není pro odhad parametrů vhodná.
 • Náš model měření (konfirmační faktorová analýza) není zcela ideální, lze totiž předpokládat, že některé vazby napříč faktory nebudou zcela nulové.
 • Některé složitější modely nelze odhadnout.

V kurzu se prakticky poukáže na možnosti regresního modelu, modelu úsekové analýzy a konfirmační faktorové analýzy v IBM SPSS Amos. Důraz bude kladen na přípravu modelu, jeho výpočet a interpretaci. V závěru pak bude poukázáno na složitější postupy.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy z oblasti bayesovského strukturního modelování. Výuka klade důraz jak na vysvětlení principů, tak i na praktickou aplikaci úloh v IBM SPSS Amos.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem zájemcům z oblasti sociálních věd, medicíny, technických oborů, ekologie, biologie, marketingu, ekonometrie, kde mohou být tyto přístupy využity.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a znalost základních statistických metod (popisná a konfirmační statistika, lineární regrese) na úrovni kurzů Základy statistiky pro analýzu dat nebo IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury, případně Regresní analýza I. Ideální je absolvování kurzů Úvod do bayesovské analýzy datModelování statistických vztahů (IBM SPSS Amos).

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se seznámí s postupy bayesovského strukturního modelování v programu IBM SPSS Amos.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupů pro bayesovské strukturní modelování v programu IBM SPSS Amos.

PROGRAM KURZU

 • úvod do bayesovské analýzy dat, odlišnost od frekvenčního přístupu

 • základní strukturní modely – regrese, úseková analýza a konfirmační faktorová analýza

 • úvod do práce s IBM SPSS Amos, příprava dat

 • bayesovská regrese

 • bayesovská úseková analýza

 • bayesovská konfirmační faktorová analýza

 • složitější postupy bayesovského SEM

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.