BAYESOVSKÉ STRUKTURNÍ MODELOVÁNÍ

Termín:
 • 26. 9. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:6 800 Kč / 270 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 9 000 Kč / 360 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

 • 10 880 Kč / 440 € + 21% DPH
 • 14 500 Kč / 580 € + 21% DPH s videozáznamem

ÚVOD

Bayesovská statistika je dnes plnohodnotnou alternativou k běžně užívané frekvenční statistice (tj. statistice založené zejména na testování statistických hypotéz a bodovém a intervalovém odhadu parametrů). Používá se pro různé základní postupy (analogie t-testů, analýzy rozptylu a regresní analýzy), o nichž se lze více dozvědět v kurzu Úvod do bayesovské analýzy dat.

Kromě toho proniká i do složitějších postupů jako je strukturní modelování. Základní představení strukturních modelů je obsahem kurzu Modelování statistických vztahů (IBM SPSS Amos). Software IBM SPSS Amos umožňuje kromě klasického (frekvenčního) výpočtu používat i bayesovské strukturní modely. Kurz představí jednak základní logiku bayesovské analýzy dat, jednak praktické aplikace v prostředí IBM SPSS Amos.

Obecně lze bayesovské strukturní modely využít zejména pro tyto účely:

 • Náš datový soubor je poměrně malý, ale z předchozích studií již známe přibližné hodnoty některých parametrů. 
 • Námi používané proměnné nejsou spojité, mají kratší ordinální stupnice a tak klasická metoda maximální věrohodnosti není pro odhad parametrů vhodná.
 • Náš model měření (konfirmační faktorová analýza) není zcela ideální, lze totiž předpokládat, že některé vazby napříč faktory nebudou zcela nulové.
 • Některé složitější modely nelze odhadnout.

V kurzu se prakticky poukáže na možnosti regresního modelu, modelu úsekové analýzy a konfirmační faktorové analýzy v IBM SPSS Amos. Důraz bude kladen na přípravu modelu, jeho výpočet a interpretaci. V závěru pak bude poukázáno na složitější postupy.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy z oblasti bayesovského strukturního modelování. Výuka klade důraz jak na vysvětlení principů, tak i na praktickou aplikaci úloh v IBM SPSS Amos.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem zájemcům z oblasti sociálních věd, medicíny, technických oborů, ekologie, biologie, marketingu, ekonometrie, kde mohou být tyto přístupy využity.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a znalost základních statistických metod (popisná a konfirmační statistika, lineární regrese) na úrovni kurzů Základy statistiky pro analýzu dat nebo Regresní analýza I. Ideální je absolvování kurzů Úvod do bayesovské analýzy datModelování statistických vztahů (IBM SPSS Amos).

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se seznámí s postupy bayesovského strukturního modelování v programu IBM SPSS Amos.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupů pro bayesovské strukturní modelování v programu IBM SPSS Amos.

PROGRAM KURZU

 • úvod do bayesovské analýzy dat, odlišnost od frekvenčního přístupu

 • základní strukturní modely – regrese, úseková analýza a konfirmační faktorová analýza

 • úvod do práce s IBM SPSS Amos, příprava dat

 • bayesovská regrese

 • bayesovská úseková analýza

 • bayesovská konfirmační faktorová analýza

 • složitější postupy bayesovského SEM

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.