MODELOVÁNÍ STATISTICKÝCH VZTAHŮ
(IBM SPSS AMOS)

Termín:
 • 15. - 17. 1. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:15 400 Kč / 620 € + 21% DPH
Úroveň:pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 3 dny
 • (24 výukových hodin)

ÚVOD

Kurz nabízí metodologii strukturních rovnic pomocí známého programu IBM SPSS Amos (Analysis of Model Structure). Modelování statistických korelačních i komplexních kauzálních vztahů je prováděno pomocí grafického uživatelského rozhraní, na němž si nakreslíte svůj model pomocí myši. Model je bezprostředně testován a jsou i navrženy jeho změny. Uvažuje-li uživatel více modelů, program je testuje všechny a vybere ty nejlepší. U víceskupinových analýz pátrá program po nejvhodnějším komparačním závěru.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Praktické schopnosti sestavování modelů kauzálních procesů a testování těchto modelů na konkrétních datech. Aplikační důraz je podtržen příklady z odborné literatury. Osvojíte si metodologii tvorby kauzálních modelů, interpretaci grafické reprezentace modelů a zadávání modelů v uživatelsky příjemném a pro analytika jednoduchém programu IBM SPSS Amos.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen analytikům, kteří zkoumají příčinné souvislosti, především psychologům, sociologům, pracovníkům v ostatních společenských vědách, v medicíně, ale i v kontrole kvality, technologických problémech, ekologických problémech atd. Vzhledem ke své jednoduchosti je program také velmi vhodný pro pedagogickou práci a použití pro výuku ve statistických i meritorních předmětech.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je znalost pojmů korelace, regrese, faktorové analýzy a znalost základních běžných postupů testování hypotéz. Jako přípravu doporučujeme jednodenní kurzy Korelační analýza, Regresní analýza I, Faktorová analýza nebo semestrální kurz Statistická analýza dat v praxi. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné. Výuka zahrnuje pokročilé metody, při kterých je nutné používat počítač se softwarem IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Amos.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost budovat modely kauzálních procesů, ověřovat je a pracovat s programem IBM SPSS Amos.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka je založena na příkladech. Metody strukturního modelování kauzálních sítí jsou vyvíjeny na posloupnosti praktických modelů, od testování jednoduchých korelací a kovariancí až po složité modely s latentními a manifestními proměnnými, testování bootstrapovými postupy a ošetření chybějících hodnot. V kurzu je kladen důraz na aplikační stránku a metodologii a na grafické zadávání úloh. Matematická teorie není do kurzu zařazena.

PROGRAM KURZU

 • korelace a kauzalita
 • kauzální modelování a kovarianční struktury; latentní, manifestní a chybové proměnné
 • ovládání programu: grafy, matice, rovnice
 • kreslení vztahových grafů
 • odhady v modelu a testování modelu – kvalita modelu
 • modifikační indexy a interaktivní budování modelu
 • regresní analýza s latentními proměnnými
 • konfirmační faktorová analýza
 • rekurzívní a nerekurzívní modely – zpětné vazby a cykly
 • simultánní analýza ve skupinách – testy shody modelů
 • testy o korelacích, rozptylech a průměrech
 • chybějící data a modelování
 • automatický výběr modelu z určené množiny
 • automatické zpracování paralelních modelů ve skupinách

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.