ÚVOD DO BAYESOVSKÉ ANALÝZY DAT

Termín:
 • 25. 9. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:6 800 Kč / 270 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 9 000 Kč / 360 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

 • 10 880 Kč / 440 € + 21% DPH
 • 14 500 Kč / 580 € + 21% DPH s videozáznamem

ÚVOD

Bayesovská statistika je plnohodnotnou alternativou k běžně využívané frekvenční statistice (tj. statistice založené zejména na testování statistických hypotéz a bodovém a intervalovém odhadu parametrů). Na rozdíl od frekvenční statistiky nevycházejí odhady bayesovské statistiky pouze z výběrového souboru, ale ovlivňují je i naše předchozí znalosti (apriorní informace). Výsledek (aposteriorní odhad) je tak kombinací našich dat a dříve získaných poznatků.  Do nedávné doby nebylo možné postupy bayesovské statistiky plnohodnotně využívat, ale díky rozvoji výpočetní techniky a MCMC algoritmů jsou dnes k dispozici i pro běžné počítače. Bayesovské přístupy jsou vhodné zejména tam, kde dochází k replikaci studií a zároveň tam, kde jsou výběrové soubory poměrně malé. Jejich velkou předností je také možnost flexibilní práce s různými typy proměnných (nespojité) a možnost odhadů (imputací) chybějících hodnot. Tento přístup je nicméně zcela univerzální a může být užit místo všech běžně známých procedur frekvenční statistiky. V rámci kurzu se zaměříme především na analogii t-testů, analýzy rozptylu a regresní analýzy za pomoci programu IBM SPSS Statistics ve spojení s R.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základní logikou bayesovské statistiky, vysvětlit základní pojmy a postupy a na jednoduchých analogiích k frekvenční statistice (t-testy, analýza rozptylu a regresní analýza) ukázat její přednosti. Výuka klade důraz především na vysvětlení principů, praktickou aplikaci úloh v IBM SPSS Statistics a interpretaci výsledků.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem zájemcům z oblasti sociálních věd, medicíny, technických oborů, ekologie, biologie, marketingu, ekonometrie, kde mohou být tyto přístupy využity.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a znalost základních statistických metod (popisná a konfirmační statistika, lineární regrese) na úrovni kurzů Základy statistiky pro analýzu dat nebo Regresní analýza I.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se seznámí se základní logikou bayesovské statistiky a s možností jejího uplatnění v programu IBM SPSS Statistics. Naučí se využívat v praxi základní bayesovské postupy a správně interpretovat výsledky.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka bayesovské statistiky za podpory programového systému IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

 • základní rozdíl mezi frekvenční a bayesovskou statistikou
 • Bayesova věta a její rozšíření pro analýzu dat, význam apriorní informace. Bayesův faktor jako alternativa k P hodnotě
 • MCMC algoritmus, kritéria konvergence, grafické nástroje pro posouzení výsledků
 • bayesovský t-test
 • bayesovská analýza rozptylu
 • bayesovská regresní analýza

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.