ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT II

- vícerozměrné kontingenční tabulky četností

Termín:
 • 4. 6. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:6 800 Kč / 270 € + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Komplexní analýzy několika proměnných představují snahu odhalit vícerozměrnou latentní datovou strukturu a nalézt interpretaci této struktury. Hledáme informaci, která je skryta v souboru dat za tříděním více než dvou kategorizovaných proměnných pomocí klasických Pearsonových testů hypotéz pro třídění vyšších stupňů, pomocí obdoby faktorové analýzy pro nominální proměnné (vícenásobná korespondenční analýza), a pomocí postupného vyhledávání interakcí (asociační stromy). Grafická i číselná analýza jsou podkladem pro interpretaci výsledků.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Schopnost využít informace ze tří a vícerozměrných tabulek četností/procent pro kauzální a komparační úvahy. Získání orientace ve třídění vyšších stupňů. Zobrazení komplexních výsledků v názorné a přehledné formě.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro všechny analytiky, kteří pracují s kategorizovanými a kvalitativními daty, pro pracovníky ve vědě, výzkumníky trhu, uživatele výzkumných zpráv a pro všechny kdo rozhodují na základě statistických dat, nebo využívají statistické zprávy pro operativní i strategické závěry.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC, znalost základních pojmů popisné statistiky, principu testování hypotéz a základních metod pro analýzu dat v kontingenční tabulce na úrovni kurzu Analýza kategorizovaných dat I – dvourozměrné kontingenční tabulky četností. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost práce s třídimenzionálními a vícedimenzionálními kontingenčními tabulkami. Znalost metodologie pro odhalení relevantní informace obsažené v datech. Interpretace shrnujících komplexních závěrů.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka probíhá od testování hypotéz a odhalování parciálních vztahů ke grafickému zobrazování vícerozměrných tabulek a hledání podstaty vazeb mezi proměnnými a mezi kategoriemi, odhalení interakční struktury. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

 • úlohy pro vícerozměrná četnostní data – testování a explorace
 • třídění třetího stupně a testy hypotéz s ním spojené; parciální asociace
 • Burtova tabulka a párové asociační vztahy
 • vícerozměrná korespondenční analýza
 • grafické zobrazení vztahů mezi kategoriemi – percepční mapy, relační mapy
 • asociační stromy a postupné hledání interakcí v kontingenční tabulce
 • stromy: hledání homogenních podmnožin/segmentů

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

JAK HODNOTÍ KURZ ÚČASTNÍCI?

"Kurz naplnil mé očekávání a během intenzivní výuky jsem se naučila mnoho nových poznatků, které určitě v nejbližší době využiji při analýze dat z aktuálně probíhajícího výzkumu viktimizace jakož i v rámci další mé výzkumné práce v oblasti kriminologie. Výborná organizace a vysoká odborná erudice lektora jsou garancí kvalitního vzdělávání. Určitě nešlo o poslední kurz ACREA, který jsem absolvovala."
JUDr. Michaela Štefunková, PhD. Institut pro kriminologii a sociální prevenci
"Kurzy vedené Mgr. Červovou mají vyvážený a promyšlený obsah. Kombinují nezbytnou teorii s příklady a vysvětlením, ve kterých typech řešených problémů se dané poznatky využijí. Kurzy poskytnou přehled metod a typů úloh pro kategorizovaná data, které lze řešit v IBM SPSS Statistics. Plusem kurzu byl i pedagogický aspekt. Efektivita kurzu je podpořená praktickou možností vlastní práce se softwarem a řešením reálných typů zajímavých a věcně srozumitelných sociologických dat, která usnadňovala porozumět metodám i softwarovým možnostem."
Prof. RNDr. Hana Skalská, CSc.Univerzita Hradec Králové
0
účastníků kurzu
0
,23
hodnocení kurzu
0
,4 osob z 5
uplatní poznatky v praxi