ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT I 

- dvourozměrné kontingenční tabulky četností

Termín:
 • 3. 6. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:6 800 Kč / 270 € + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Komparační a asociační kontingenční tabulky jsou prostředkem popisu a vysvětlení vztahů dvou kategorizovaných proměnných. Metody práce s kontingenční tabulkou zahrnují testy chí-kvadrát a míry asociace, identifikaci vlivu jednotlivých polí pomocí reziduální analýzy a znaménkového schématu, rozklad tabulky na homogenní části a grafické zobrazení vzájemných asociací mezi kategoriemi.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Shrnout postupy analýzy – testy hypotéz i explorační metody, které ukazují skrytou informaci v tabulce. Porozumět informaci v tabulce obsažené. Osvojit si metodologii systematické práce s tabulkou pro odhalení datové informace.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro všechny analytiky, kteří pracují s kategorizovanými a kvalitativními daty, pro pracovníky ve vědě, výzkumníky trhu, uživatele výzkumných zpráv a pro všechny kdo rozhodují na základě statistických dat, nebo využívají statistické zprávy pro operativní i strategické závěry.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC, znalost základních pojmů popisné statistiky a principu testování hypotéz. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost úplného využití informace z dvourozměrné kontingenční tabulky (teoretické i praktické závěry).

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka probíhá od konstatování asociace k podrobné analýze vycházející ze struktury četností/procent. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

 • četnosti pro jevy – dichotomická proměnná a vícehodnotová kategorizovaná proměnná – typy a vznik dat
 • rozložení četností a hypotéza dobré shody – chí-kvadrát
 • tabulka 2×2: testy Pearsonův a McNemarův
 • komparace rozložení a vztahy mezi proměnnými – testy homogenity a nezávislosti
 • struktura vztahů: korespondence/korelace/residua – znaménkové schéma
 • (jednoduchá) analýza korespondencí
 • seskupování řádků
 • použití asociačních stromů pro analýzu tabulky
 • míry asociace a změny

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

JAK HODNOTÍ KURZ ÚČASTNÍCI?

"Způsob vedení kurzu mi velice vyhovoval, u lektora bych vyzdvihla zejména jeho nadhled a široký záběr, výklad byl velmi srozumitelný a zajímavý. Pracovnici Centra výuky bych chtěla pochválit za velikou ochotu, laskavost a vstřícnost, s jakou se starala o účastníky kurzu. Celkově jsem s tímto kurzem byla hodně spokojena a ráda bych se v budoucnu zúčastnila ještě dalšího."
RNDr. Anna Madryová, Ph.D. Vysoká škola báňská - Technická univerzita
"Kurz jsem si vybrala, abych si rozšířila znalosti o analýze kategorizovaných dat. Nově získané znalosti ve své práci rozhodně uplatním - mám díky kurzu přehled o tom, na jakém principu různé metody pracují, jaké mají limity a jakou metodu zvolit pro jaká data. Velmi jsem ocenila jak fundovanost a srozumitelnost výkladu lektora, tak celou organizaci kurzu. Rozhodně doporučuji všem, kteří si chtějí rozšířit své znalosti statistiky."
RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. Univerzita Karlova
0
účastníků kurzu
0
,25
hodnocení kurzu
0
,4 osob z 5
uplatní poznatky v praxi