ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT III
- logaritmicko - lineární modely

Termín:
 • 5. 6. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:6 800 Kč / 270 € + 21% DPH
Úroveň:pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Logaritmicko-lineární modely v kontingenčních tabulkách tvoří systém metod, kterými lze flexibilně formulovat a ověřovat různé hypotézy v tabulkách četností. Modelují se vzájemné souvislosti mezi kategoriemi i vztahy k jedné závislé proměnné. Přístup poskytuje také řešení pro nestandardní situace analýzy dat ve speciálních případech.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Uvést do komplexní jednotné metodologie analýzy kontingenčních tabulek, která poskytuje řešení standardních statistických úloh ve vícerozměrných kontingenčních tabulkách, i řešení speciálních situací nestandardního charakteru, tj. speciálně formulovaných hypotéz v nestandardních datových situacích.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro všechny analytiky, kteří pracují s kategorizovanými a kvalitativními daty, pro pracovníky ve vědě, výzkumníky trhu, uživatele výzkumných zpráv, kteří interpretují výsledky analýz a pro všechny kdo rozhodují na základě statistických dat.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC, znalost základních pojmů popisné statistiky, principu testování hypotéz a základních metod pro analýzu dat v kontingenční tabulce na úrovni kurzu Analýza kategorizovaných dat I – dvourozměrné kontingenční tabulky četností. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost řešit široké spektrum úloh v kontingenčních tabulkách a pomocí logaritmicko-lineárních modelů formulovat vhodné statistické hypotézy a specifikovat testy pro jejich ověření.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka probíhá od dvourozměrné tabulky ke studiu parciálních asociací automatického vyhledávání interakčních (asociačních) modelů k analýze tabulek s blokovanými resp. neúplně obsazenými poli. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

 • analýza vztahů v tabulkách dvou proměnných – model a jeho předpoklady
 • test hypotézy nezávislosti pro dvě proměnné pomocí log-lineárního modelu
 • specifikace a testování vícerozměrného modelu – parciální asociace
 • automatizované hledání struktury vztahů: hierarchické vyhledávání asociací
 • obdélníkové a čtvercové tabulky, standardní a nestandardní hypotézy
 • blokovaná pole a neúplné tabulky
 • postupy podrobného zkoumání vztahů v tabulce

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

JAK HODNOTÍ KURZ ÚČASTNÍCI?

"Kurz Analýza kategorizovaných dat hodnotím v první řadě jako velmi efektivně strávený čas. Množství poznatků a dovedností, které jsem zde získal za tři dny, bych samostudiem nabyl za mnohonásobně delší čas. Mám velký respekt k paní lektorce: nejenže měla výklad dobře promyšlený a připravený, ale dokázala velmi srozumitelně reagovat na otázky z publika týkající se jak statistiky, tak i práce v SPSS."
Doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. Masarykova univerzita
"Kurz jsem si vybrala, abych rozšířila své povědomí o možnostech statistické analýzy v sociálněvědním výzkumu. Organizace kurzu byla bezchybná, výuka proběhla dle předem daného harmonogramu. Výklad byl didakticky propracovaný, teorii doplňovaly ukázky z praxe. Lektorka přizpůsobila tempo i obsah individuálním potřebám účastníků. Kurz mě obohatil o nové znalosti, které využiji v praxi."
Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati
0
účastníků kurzu
0
,30
hodnocení kurzu
0
,4 osob z 5
uplatní poznatky v praxi