REGRESNÍ ANALÝZA V JAZYCE R

Termín:bude upřesněn
Forma:
  • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
  • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 200 € + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
  • 1 den
  • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Regresní analýza je jednou z nejpoužívanějších statistických technik analýzy dat ve společenských vědách. Slouží k popisu, vysvětlení a k predikci. Kurz se bude věnovat základnímu modelu jednoduché lineární regrese, která zkoumá vztah mezi dvěma proměnnými. A také vícerozměrné regresní analýze.

Konkrétně se budeme zabývat odhadem modelu, jeho interpretací, předpoklady modelu nebo i výběrem vhodných prediktorů. To vše se bude prezentovat na příkladech z praxe v jazyce R, ve volně dostupném programu RStudio.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem jednodenního kurzu je porozumět základnímu principu a významu regresní analýzy a aplikacím těchto modelů v jazyce R.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro každého, kdo potřebuje sestavovat dobře interpretovatelné modely závislosti mezi číselnými proměnnými, vysvětlovat chování a variabilitu číselných veličin a predikovat jejich hodnoty.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je znalost principu testování hypotéz. Předpokládá se základní zkušenost s jazykem R na úrovni absolventa kurzu Úvod do jazyka R.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost aplikovat regresní rovnice v praktických úlohách analýzy dat.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupuje od jednoduché rovnice k vícenásobné regresi na praktických příkladech analýzy dat. Jednotlivé výstupy budou vytvářeny v programu RStudio.

PROGRAM KURZU

  • souběžnost, souvislost a kauzalita

  • základní podstata regresní analýzy – regresní přímka a její rovnice

  • regresní diagnostika

  • mnohonásobná lineární regrese

  • předpoklady regresní analýzy

  • provedení regrese a její výstupy v jazyce R – zadání výpočtu, vizualizace, hodnocení výstupu

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.