ZÁKLADY STATISTIKY V JAZYCE R

Termín:
 • 4. – 6. 3. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:13 200 Kč / 530 € + 21% DPH
Úroveň:základní
Jazyk:slovenský
Počet dnů:
 • 3 dny
 • (24 výukových hodin)

ÚVOD

Úvodní statistický kurz je uspořádán tak, aby zahrnoval základní témata a nejčastěji užívané metody statistické analýzy dat (popisná statistika, testy hypotéz, korelační a regresní analýza). Dále se bude kurz věnovat práci s daty a jejich vizualizací v programu R Studio.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními statistickými pojmy, možnostmi analýzy a prezentaci statistických dat, testováním statistických hypotéz a také se statistickými metodami pro posouzení závislosti mezi proměnnými. Účastníci si rovněž osvojí návyky práce s programem R Studio.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro každého, kdo chce získat informace o základních statistických postupech a metodách analýzy dat a umět je správně aplikovat pomocí jazyka R.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost samostatně aplikovat základní statistické metody a umět interpretovat výsledky. Získaní základních uživatelských znalostí v programu R Studio pro aplikaci vybraných statistických metod.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka základních postupů a metod analýzy dat za podpory programovacího jazyka R.

PROGRAM KURZU

 • úvod do jazyka R
 • popisná statistika a základní grafické metody analýzy dat v R
 • základy teorie statistických odhadů a testování statistických hypotéz
 • ověřování normality dat
 • vybrané parametrické a neparametrické testy
 • korelační analýza
 • regresní analýza a diagnostika reziduí
 • pokročilá vizualizace dat pomocí balíku ggplot2

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.