ZÁKLADY STATISTIKY PRO ANALÝZU DAT

Termín:
 • bude upřesněn
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:13 200 Kč / 530 € + 21% DPH
Úroveň:základní
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 3 dny
 • (24 výukových hodin)

ÚVOD

Úvodní statistický kurz je uspořádán tak, aby zahrnoval základní témata a nejčastěji užívané metody statistické analýzy dat (popisná statistika, testy hypotéz, korelační a regresní analýza).

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je uvést účastníky do základů statistické práce a analýzy dat, seznámit je s pojmy, metodami a prostředky pro:
 • • popis souboru
 • • komparaci skupin
 • • asociační a korelační analýzu.
Témata jsou rovnoměrně rozložena mezi analýzu číselných dat a četností (procent). Posluchači si rovněž osvojí návyky práce s profesionálním statistickým softwarem IBM SPSS Statistics.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen zájemcům, kteří zpracovávají statistická data z oblasti marketingu, výzkumu trhu, vyhodnocují údaje z firemních databází, pracovníkům výzkumných firem, ale také všem ostatním, kteří chtějí získat informace o základních postupech a metodách analýzy dat.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se naučí, jak získat základní informace o datech na popisné a komparativní úrovni. Zároveň se seznámí na uživatelské úrovni s několika nejčastěji užívanými metodami v analýze dat.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka základních postupů a metod analýzy dat za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base).

PROGRAM KURZU

 • základní pojmy: matice dat, typy proměnných, míry polohy a variability
 • kategorizovaná data: tabulka četností, grafy četností (sloupcový a koláčový graf)
 • třídění druhého stupně, kontingenční tabulka
 • princip testování hypotéz, testy v kontingenční tabulce
 • číselné proměnné: kvantily, boxplot, průměr, směrodatná odchylka, intervaly spolehlivosti
 • T-testy, ANOVA
 • korelační analýza
 • regresní analýza

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

JAK HODNOTÍ KURZ ÚČASTNÍCI?

"Největší přidanou hodnotu tohoto kurzu vidím v perfektním propojení teorie a praxe základní statistiky v rámci programu SPSS. Kurz se věnuje potřebným základům statistiky a lektoři je podávali srozumitelnou a lehce stravitelnou formou. Matematická vyjádření, z učebnic hůře uchopitelná, jsou podávána a vysvětlována v kontextu a v odborné i zjednodušené formě. Zároveň praktickým cvičením hned člověk získá jasnou představu k čemu a jak je využít pomocí softwaru SPSS, jak si výstupy může následně upravovat pro své potřeby a jak je číst a interpretovat. Takto komplexně pojatý kurz mi osvěžil a rozšířil poznatky ze studií i doplnil otevřené otázky pro praxi. Děkuji za to."
Mgr. Jan HusákČeská rada dětí a mládeže
0
účastníků kurzu
0
,38
hodnocení kurzu
0
,1 osob z 5
uplatní poznatky v praxi