fbpx

TYPY VÝBĚRŮ, VELIKOST VÝBĚRU A JEJÍ STANOVENÍ

Ikona kurzy statistiky
Termín:7. 10. 2019
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
  • 5 600 Kč / 200 €
  • + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
  • 1 den
  • (8 výukových hodin)

ÚVOD

V současnosti se klade v mnoha disciplínách (např. medicíně, psychologii, pedagogice) velký důraz na správné stanovení velikosti výběrových souborů. Existují jednodušší nepřesné postupy, ale také postupy sofistikované, založené na statistické teorii. Pro publikaci v prestižních časopisech je dnes nezbytností používat právě sofistikované postupy a bez jejich použití je v zásadě publikace nemožná.

Nově nabízený kurz seznámí účastníky s postupy, které lze uplatnit při plánování velikosti výběrů. Na počátku budou vymezeny základní pojmy z teorie výběrových šetření a poté rozebrány základní možnosti výběrových souborů (zejména odlišeny náhodné a nenáhodné). Na jednotlivých reálných šetřeních realizovaných v ČR bude popsána možnost realizace různých výběrových postupů a detailně budou diskutovány přednosti a nedostatky jednotlivých přístupů. Dále budou představeny základní možnosti pro stanovení velikosti výběrového souboru, od nejjednodušších (vypočtených na základě předpokládané variability proměnné) až po komplikovanější založené na koncepci síly testu a intervalu spolehlivosti. Výpočet velikosti výběrového souboru pro jednotlivé statistické techniky dle síly testu bude představen v software IBM SPSS Sample Power (testy zaměřené na proporce, t-testy, analýza rozptylu, kontingenční tabulky, korelační analýza, lineární regresní analýza, logistická regresní analýza). Postupy založené na požadované velikosti interval spolehlivosti budou demonstrovány na t-testech ve volně šiřitelném doplňku MS Excel ESCI.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy pro vybírání výzkumných jednotek a s postupy sloužícími k určení velikosti výběru. Výuka klade důraz jak na vysvětlení principů, tak i na praktickou aplikaci úloh v IBM SPSS Sample Power.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem zájemcům z oblasti sociálních věd, medicíny, technických oborů, ekologie, biologie, marketingu, ekonometrie, kde mohou být tyto přístupy využity.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a znalost základních statistických metod (popisná a konfirmační statistika, lineární regrese) na úrovni kurzů Základy statistiky pro analýzu dat nebo IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury, případně Regresní analýza I.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se seznámí se postupy pro výběr výzkumných jednotek a stanovení velikosti výběru v programu IBM SPSS Sample Power.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupů pro stanovení velikosti výběru za podpory programového systému IBM SPSS SamplePower.

PROGRAM KURZU

  • požadavek stanovení velikosti výběru jako součást požadavku na „Open Science“

  • populace, cílová skupina, dostupná populace, výběr. Základní výběrové postupy, náhodné a nenáhodné vybírání. Přednosti a nedostatky, reálné příklady.

  • přehled postupů pro stanovení velikosti výběru

  • jednoduché postupy, praktické ukázky

  • postupy založené na síle testu v IBM SPSS SamplePower

  • postupy založené na požadované velikosti intervalu spolehlivosti v ESCI

LEKTOR

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu v Praze

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.