fbpx

SEMESTRÁLNÍ KURZ: Statistická analýza dat v praxi
- od pojmů k interpretaci výsledků

Ikona kurzy statistiky
Termín:9. 10. 2020 - 29. 1. 2021
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
 • 39 900 Kč / 1 440 €
 • + 21% DPH
Úroveň:základní
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 14 půldenních lekcí
 • (56 výukových hodin)
 • vždy v pátek
 • 9:00 - 12:30 hodin
"Kurz mi pomohl ujasnit si základní statistické pojmy a zároveň osvěžit resp. vyzkoušet si řešení úloh "ze života" za pomocí statistického softwaru. Ocenil jsem velmi vstřícný a flexibilní přístup ze strany lektora, který přizpůsobil obsah kurzu konkrétnímu složení posluchačů."
Ing. Martin Pavelkas Autoleasing, a.s.
"Kurz je sestaven univerzálně tak, aby vyhovoval všem účastníkům. Velmi oceňuji to, že lektor odpovídá na všechny dotazy týkající se statistiky a vyjasnil mi tak spoustu nejasností, které jsem u analýz měla. Současně jsem změnila pohled na celou statistiku, na zaběhané postupy a dogmatická doporučení, které nemusím vždy slepě přijímat. Odnáším si z kurzu spoustu cenných informací."
Doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
"Doc. Řehák potvrdil, že na poli analýzy dat hraje se svým týmem první ligu. Jsem přesvědčen, že svým přístupem a znalostmi je jedním z největších expertů v ČR, možná i mimo ni. Z toho zákonitě vyplývá, že veškeré přednášky přinášely nezapomenutelné zážitky, plné praktických příkladů a zajímavých příběhů, mnohdy s historickým přesahem."
Ing. Pavel ČejkaData Collect s.r.o
„Díky srozumitelnému a odbornému vedení, příkladům z praxe a především praktickému procvičování mohu říct, že jsem se hodně naučila.“
Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
0
účastníků kurzu
0
,25
hodnocení kurzu
0
,4 osob z 5
uplatní poznatky v praxi

Účastníci tohoto semestrálního kurzu získají ucelený přehled o nejčastěji využívaných postupech analýzy dat, které je možné aplikovat bez ohledu na statistický software. Seznámíme vás se základy pro analytickou práci a osvojíte si mnoho užitečných způsobů a postupů pro praxi. Účastnit se mohou všichni odborní pracovníci, kteří realizují statistické analýzy nebo tato témata vyučují.

Odborný školitel vás seznámí se statistickými metodami od základních měr po vícerozměrné. Porozumíte významu a praktické hodnotě pojmů a postupů analýzy dat. Naše výuka klade důraz na pochopení významu statistických metod a pojmů. Pronikneme do podstaty analytické práce a předáme vám konkrétní metody analýzy dat.

Základem výuky je zavedení a vysvětlení pojmů a jejich uvedení k rozboru významu a interpretaci výsledků.

Účastníci mohou své vlastní analýzy interpretovat a rozebírat je s ostatními.

Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduše na počítači v programu IBM SPSS Statistics. Tento program vám po dobu trvání kurzu můžeme zapůjčit.

KDO NA KURZ MŮŽE PŘIJÍT

Tento semestrální kurz mohou navštívit odborní pracovníci, kteří ke své práci využívají analytické výstupy, realizují statistické analýzy dat, případně ti, kdo tato témata vyučují. Za více než dvacet let tohoto kurzu jej navštívili vysokoškolští pracovníci, marketingoví specialisté, vědečtí pracovníci, lékaři, odborníci na výzkumy, personalisté, analytici ve státní správě, v ekonomické oblasti a odborníci v oborech, které využívají komplexní přístupy k datům.

Pro účast na tomto kurzu nemusíte mít statistické znalosti ani praxi s analýzou dat. Pomůžeme vám vyznat se v analytickém systému pojmů, metod a aplikací od samého začátku. Výpočty provádíme pomocí systému IBM SPSS Statistics. Ani jeho znalost však není nutná.

PROGRAM KURZU

 1. Základní pojmy statistické analýzy dat
  • Definujeme a rozebereme si statistické pojmy, typy statistických analýz, inference, explorační, expirační a konfirmační techniky.
 2. Popisné statistiky
  • Rozebereme si popis statistických dat (tabelace a grafické znázornění). Povíme si, jak vytvářet statistické tabulky a grafy.
 3. Měření úrovně a heterogenity dat
  • Probereme momentové a kvantilové míry, jako jsou průměry, mediány, kvartily, decily, rozptyl a měření vnitřní heterogenity souboru.
 4. Testování hypotéz a intervaly spolehlivosti
  • Budeme se věnovat problematice neurčitosti v datech a rozhodování za neurčitosti, představíme si princip testování statistických hypotéz a jejich přijímání nebo zamítání.
 5. Testy hypotéz o průměrech (t-testy)
 6. Analýza průměrů ve skupinách
  • Jde o jednoduchou analýzu rozptylu, porovnání skupinových průměrů a rozptylů, spojování skupin se stejnou úrovní vlastnosti, apriorní komparace (kontrasty), aposteriorní seskupování podle jedné a více proměnných (postupné vyhledávání interakcí na stropech).
  • Součástí tohoto bodu bude i vícefaktorová analýza rozptylu.
 7. Korelační analýza
  • Povíme si o lineární korelaci, práci s korelační maticí a vlastnostech korelačních měr.

  • Další částí jsou parciální korelace, řetězení vlivů, společná příčina dvou vlastností (nepravé korelace).

  • Korelační grafy.

  • Korelace, kauzalita.

 8. Regresní analýza
  • Budeme se věnovat lineární regresní analýze, interpretaci regresní přímky a popisu, vysvětlení a predikci této analýzy.
  • Probereme nelineární vztahy.
  • Co je vícenásobná regresní analýza, jaké jsou metody výběru represorů v rovnici a určení kvality modelu regresního vztahu.
 9. Faktorová analýza
  • Vysvětlíme si latentní vlastnosti a jejich indikace, faktory ovlivňující korelační matici, faktorová řešení, zobrazení faktorů a interpretaci, uložení a analýzu faktorů.
 10. Mnohorozměrné škály (percepční mapy a zobrazení vztahů)
  • Představíme si analýzu profilů – vztahovou mapu, percepční mapy a vnímání značek, segmentaci ve vztahovém poli.
 11. Seskupovací metody
  • Segmentace a vytváření typologií seskupování případů z hlediska datového profilu, typy a typologie, segmenty trhu, analýza a interpretace typů.
LEKTOR

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.