LOGISTICKÁ REGRESE

Termín:
 • 6. 5. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Úroveň:pokročilý
Jazyk:slovenský
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Logistická regrese je predikčním modelem pro kategorizované veličiny. Nezávislé proměnné mohou být jak číselné, tak i kategorizované. Jakmile je model vytvořen na základě existujících dat, nabízí možnost provádět predikce pro nové a neznámé situace, včetně odhadu pravděpodobnosti výskytu jednotlivých cílových kategorií.

V praxi se logistická regrese uplatňuje v různých odvětvích. Ve světě bankovnictví může pomáhat předpovídat riziko nesplacení úvěrů. V medicíně může sloužit k predikci pravděpodobnosti onemocnění na základě klinických faktorů. V oblasti marketingu se využívá k segmentaci zákazníků a cílení reklamních kampaní. V ekonomii může poskytovat nástroje pro analýzu tržních trendů. A v technických a přírodních vědách může modelovat výskyt jevů na základě různých vstupních faktorů. Celkově lze říci, že logistická regrese je flexibilní a univerzálně použitelnou metodou, která posiluje schopnost predikce a strategického plánování v široké škále oblastí.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodou logistické regrese, jejími výhodami a nevýhodami. Důraz je kladen především na interpretaci vlastního modelu a jeho výstupů.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen analytikům výzkumným a vědeckým pracovníkům, kteří potřebují modelovat chování kategorizovaných proměnných.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je znalost metod korelační a lineární regresní analýzy na úrovni kurzů Korelační analýzaRegresní analýza I.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se naučí připravit data, vybudovat regresní model kategorické proměnné a interpretovat jeho výstupy.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Kurz je vyučován za podpory softwaru IBM SPSS Statistics. Důraz je kladen na praktické využití metody a interpretaci výstupů. Matematické aspekty modelu a algoritmů jsou zahrnuty pouze okrajově.

PROGRAM KURZU

 • model binární logistické regrese
 • předpoklady modelu
 • interpretace parametrů
 • kontrasty
 • evaluace modelu
 • model multinomické logistické regrese

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

JAK HODNOTÍ KURZ ÚČASTNÍCI?

"Kurz jsem zvolil na základě předchozích výhradně pozitivních zkušeností se společností ACREA, která poskytuje informačně hutné kurzy s vynikající organizací. Navzdory relativní náročnosti probíraného tématu je lektorka schopná předat poznatky s vysokou uživatelskou přívětivostí. Obsahově je probráno vše potřebné pro navazující uplatnění logistické regrese v praxi. Rovněž oceňuji pestrost a užitečnost doprovodných materiálů v podobě dat, článků, prezentací a procedur."
Ing. Martin Cenek Masarykova univerzita
"Kurz zcela naplnil má očekávání – nejdříve jsme se dozvěděli teoretické základy a následně jsme si aplikaci metody vyzkoušeli přímo v SPSS na cvičných datech. Kurz se zaměřil na to, jak si před vlastní analýzou připravit data, na co nezapomenout při zadávání analýzy, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými přístupy, a zejména jsme si prošli výstupy analýzy a interpretaci jednotlivých tabulek. Mgr. Červová je vynikající lektorkou, je vidět, že má dlouholeté zkušenosti s prací s daty i s výukou, je vstřícná dotazům a vše se snaží pečlivě vysvětlit."
Mgr. Pavla ChomynováNárodní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
"Díky několika absolvovaným kurzům, jsem se naučil na uživatelské úrovni analyzovat data prostřednictvím programu SPSS. Získanou dovednost využívám takřka denně při své práci se studenty v rámci vedení jejich vysokoškolských závěrečných prací. Vysoce oceňuji nejen odborné vědomosti lektorů, ale také jejich didaktickou kompetenci, s níž dokáží vysvětlovat náročné statistické postupy těm, kteří jsou v oboru matematické statistiky laiky."
Doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D. Ostravská univerzita
0
účastníků kurzu
0
,34
hodnocení kurzu
0
,4 osob z 5
uplatní poznatky v praxi