IRT MODELY - TEORIE A APLIKACE

Termín:
 • 30. 5. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:6 800 Kč / 270 € + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

IRT (item response theory, česky zpravidla teorie odpovědi na položku) se v posledních cca 20 letech stále častěji užívá v oborech jako psychologie či pedagogika místo klasické teorie testů (CTT). Na rozdíl od klasické teorie testů umožňují tyto modely zohlednit obtížnost, diskriminační schopnost a „uhádnutelnost“ jednotlivých testových položek a rovněž nabízejí jednodušší a věcně srozumitelnější interpretaci výsledků jednotlivých respondentů. IRT modely nacházejí uplatnění také v dalších oborech zejména společenských věd (sociologie, politologie apod.), kde se užívají k měření intenzity nejrůznějších postojů. Kromě základních úloh jako měření úrovně znalosti či postoje konkrétního respondenta v jednom časovém okamžiku, lze IRT modely snadno užít také k zajištění srovnatelnosti měření v opakovaných šetřeních (typicky panelových šetřeních na stejných respondentech) či k zajištění srovnatelnosti měření v různých populacích.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základním teoretickým zázemím IRT modelům, ukázat přednosti proti klasické teorii testování a v praktické části je naučit užívat základní 1-, 2- a 3-parametrický model, tj. uplatnit model, vyhodnotit jej včetně vyhodnocení jednotlivých položek a ukázat si, jak stanovit úroveň znalostí či postoje pro jednotlivého respondenta a jak tuto úroveň smysluplně interpretovat. V závěru kurzu bude krátce věnována pozornost složitějším IRT modelům, tyto již ale nebudou detailněji představeny ani procvičovány. Nedílnou součástí kurzu bude ukázka propojení programů IBM SPSS Statistics a R.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen zejména zájemcům z oblasti pedagogiky, psychologie a dalších sociálních věd, tyto metody však mohou být uplatněny i v jiných vědeckých oborech.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a znalost základních statistických metod (popisná a konfirmační statistika, lineární regrese, faktorová analýza) na úrovni kurzů Základy statistiky pro analýzu dat případně Faktorová analýza.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se seznámí se základní logikou IRT modelů a možností jejich nejčastějšího uplatnění. Naučí se využívat propojení programů IBM SPSS Statistics a R a správně interpretovat výsledky IRT modelování pro jedince i pro položky.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka probíhá za podpory programového systému IBM SPSS Statistics ve spolupráci s R.

PROGRAM KURZU

 • CTT a IRT – rozdíly a podobnosti
 • matematická podstata IRT, parametry položek, jejich grafické zhodnocení a interpretace
 • 1-, 2- a 3-parametrický model, kritéria pro výběr modelu a jeho vyhodnocení
 • data vhodná pro IRT modelování a jejich příprava v IBM SPSS Statistics
 • výpočet 1-, 2- a 3-parametrického modelu, výběr „ideálního“ modelu a jeho vyhodnocení
 • interpretace parametrů položek, interpretace výsledků pro jednotlivce a práce s výsledky v dalších procedurách
 • přehled dalších IRT modelů
 • procvičování

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.