Stáhněte si skripty k softwaru IBM SPSS Statistics

IRT MODELY - TEORIE A APLIKACE

Ikona kurzy statistiky
Termín:možnost realizace jako kurz na klíč
Místo:bude upřesněno
Cena:bude upřesněno
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
  • 1 den
  • (8 výukových hodin)

ÚVOD

IRT (item response theory, česky zpravidla teorie odpovědi na položku) se v posledních cca 20 letech stále častěji užívá v oborech jako psychologie či pedagogika místo klasické teorie testů (CTT). Na rozdíl od klasické teorie testů umožňují tyto modely zohlednit obtížnost, diskriminační schopnost a „uhádnutelnost“ jednotlivých testových položek a rovněž nabízejí jednodušší a věcně srozumitelnější interpretaci výsledků jednotlivých respondentů. IRT modely nacházejí uplatnění také v dalších oborech zejména společenských věd (sociologie, politologie apod.), kde se užívají k měření intenzity nejrůznějších postojů. Kromě základních úloh jako měření úrovně znalosti či postoje konkrétního respondenta v jednom časovém okamžiku, lze IRT modely snadno užít také k zajištění srovnatelnosti měření v opakovaných šetřeních (typicky panelových šetřeních na stejných respondentech) či k zajištění srovnatelnosti měření v různých populacích.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základním teoretickým zázemím analýzy latentních tříd a na základě srovnání s faktorovou analýzou ukázat rozdíly a podobnosti těchto technik. Po teoretickém rozboru následují praktické ukázky základních úloh (explorační i konfirmační přístup) a jejich vyhodnocení. V závěru kurzu bude krátce věnována pozornost následným analýzám, které využívají výsledky analýzy latentních tříd a krátce budou též představeny (bez procvičování) složitější modely navazující na analýzu latentních tříd. Nedílnou součástí kurzu je ukázka propojení programů IBM SPSS Statistics a R (pomocí IBM SPSS Statistics budou zadávány, v R počítány a v IBM SPSS Statistics prezentovány výsledky).

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem zájemcům zejména z oblasti akademického i aplikovaného výzkumu v oblasti sociálních věd, kterým nestačí běžné klasifikační techniky, nebo potřebují ověřovat hypotézy či typologie navržené jinými autory. Představené přístupy mohou být uplatněny i v dalších vědeckých oborech, například v biologických či technických disciplínách.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a znalost základních statistických metod (popisná a konfirmační statistika, lineární regrese, faktorová analýza) na úrovni kurzů Základy statistiky pro analýzu dat nebo IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury, případně Regresní analýza I a Faktorová analýza.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se seznámí se základními myšlenkami analýzy latentních tříd a s možnostmi jejího praktického uplatnění. Naučí se využívat propojení programů IBM SPSS Statistics a R, správně interpretovat výsledky analýzy latentních tříd a využít je pro následné analýzy.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka analýzy latentních tříd probíhá za podpory programového systému IBM SPSS Statistics ve spolupráci s R.

PROGRAM KURZU

  • stručná historie vzniku techniky
  • základní myšlenka analýzy latentních tříd
  • srovnání s faktorovou analýzou
  • model analýzy latentních tříd a problematika odhadu (problém lokálních minim)
  • explorační režim
  • konfirmační režim
  • využití výsledků pro další analytické techniky
  • další modely příbuzné k analýze latentních tříd
GARANT KURZU

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu v Praze

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.