HIERARCHICKÉ LINEÁRNÍ MODELOVÁNÍ

Termín:
 • 17. 6. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:6 800 Kč / 270 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 9 000 Kč / 360 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Model hierarchického lineárního modelování (často uváděný pod zkratkou HLM) zachycuje situaci, kdy jsou výběrové jednotky organizovány v postupně podřazených skupinkách, v nichž jsou pozorování korelována, a kde je porušen předpoklad nezávislých pozorování. Takové situace vznikají jak v reálném uskupení hierarchie skupinek v populaci, tak v důsledku výběrových postupů. Modely zahrnují analýzu rozptylu, regresní analýzu a jejich kombinace a vedou na tzv. smíšený regresní model (mixed models).

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kurz uvádí pojmy, postupy a příklady použití základního dvoustupňového modelu a myšlenku třístupňového modelu.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro analytiky, kteří vytvářejí modely příčin a následků a sledují proměnlivost vztahu v různých kontextech. Pro aplikace v sociálních vědách, v geografických analýzách, pedagogice apod.

PŘEDPOKLADY

Znalost modelu a metod analýzy rozptylu a regresní analýzy, pojem testování hypotéz. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost používat pokročilé metodologie, které často odpovídají reálnému vzniku dat mnohem lépe, než klasické statistické postupy vycházející ze zjednodušeného předpokladu nezávislosti.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka začíná rozborem specifické kontextové situace a nalezením vhodného modelu k řešení typických případů dvoustupňové analýzy, pokračuje rozšířením na tři stupně a případně i na specializované modely.

PROGRAM KURZU

 • hierarchický model
 • problémy lineárního modelu v situaci skupinek
 • teoretické důvody pro jeho použití
 • statistické důvody pro jeho použití
 • ANOVA a ANCOVA v HLM
 • HLM a smíšené lineární modely
 • lineární model s fixními předpoklady
 • náhodné koeficienty
 • přechod hierarchického modelu na smíšený model
 • modely dvou stupňů
 • ANOVA a ANCOVA
 • různé aplikace
 • různá rozšíření

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.