DISKRIMINAČNÍ ANALÝZA

Termín:
 • 24. 6. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Diskriminační analýza je technika klasifikace případů do dvou nebo více skupin pomocí souboru číselných proměnných a z nich odvozených syntetických kritérií. Model poskytuje výstupy pro klasifikaci/rozhodování mezi třídami nominální proměnné, studium závislostí mezi proměnnými a pro komparační analýzu skupin.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je poskytnout uživatelský přehled o aplikaci modelu diskriminační analýzy v úlohách klasifikace, měření závislostí a komparační analýzy.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen analytikům, pracovníkům marketingových oddělení, specialistům data miningu, výzkumným a vědeckým pracovníkům.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je znalost základních pojmů statistiky a korelační analýzy. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost použít diskriminační model v praxi analýzy dat a schopnost interpretovat výsledky pro poznávací, rozhodovací i řídící záměry.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupuje od sestavení modelu jako odpovědi na tři základní otázky (rozhodování, vztahové vazby, komparace) k významu parametrů modelu, praktickému využití a interpretaci výsledků. Praktické příklady jsou ilustrovány výpočtem v programu IBM SPSS Statistics Base.

PROGRAM KURZU

 • model diskriminační analýzy pro dvě skupiny
 • tři role modelu: asociační, komparační a predikční (rozhodovací)
 • vstupy modelu
 • interpretace parametrů
 • rozhodování
 • závislosti a komparace
 • rozšíření modelu na více skupin

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.