ANALÝZA ROZPTYLU:
Přístupy k odhalování příčin a vlivů

Termín:
 • 12. - 13. 6. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:11 800 Kč / 470 € + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 2 dny
 • (16 výukových hodin)

ÚVOD

Analýza rozptylu (analýza variance, ANOVA) je jednou ze základních statistických metod, která nachází uplatnění ve všech oblastech aplikované statistiky a analýzy dat. Umožňuje odhalit faktory, které ovlivňují chování dané číselné veličiny a posoudit míru jejich vlivu, provést detailní porovnání skupin nebo očistit zkoumaný vztah od vlivu jiné proměnné.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kurz představí účastníkům základní principy této metody a na praktických úlohách je provede nejčastějšími typy aplikací. Výuka je zaměřena především na analýzu rozptylu jednoduchého a dvojného třídění, testování podrobnějších hypotéz o průměrech ve skupinách pomocí kontrastů a post hoc testů a na analýzu kovariance.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem výzkumníkům a analytikům, kteří se zajímají o to, jak zkoumat působení jednoho nebo více faktorů na číselnou proměnnou.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je základní ovládání PC, znalost statistiky na popisné úrovni a zkušenost s testováním hypotéz (porozumění principu). Doporučujeme například předchozí absolvování kurzu Základy statistiky pro analýzu dat.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se seznámí s analýzou rozptylu jednoduchého i dvojného třídění, možnostmi podrobnějšího testování hypotéz o průměrech ve skupinách pomocí kontrastů a post hoc testů a s analýzou kovariance.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka analýzy rozptylu za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base).

PROGRAM KURZU

 • analýza rozptylu jednoduchého třídění (komparace středních hodnot, model a testovaná hypotéza, rozklad variability, korelační poměr, předpoklady)
 • kontrasty (testy hypotéz o rozdílech středních hodnot mezi úrovněmi faktoru)
 • post hoc testy (mnohonásobná srovnání, porovnání středních hodnot s referenční kategorií, tvorba homogenních podskupin)
 • analýza rozptylu dvojného třídění (model s interakcí i bez ní)
 • analýza kovariance

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.