ANALÝZA LATENTNÍCH TŘÍD

Termín:
 • bude upřesněn
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:6 800 Kč / 270 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 9 000 Kč / 360 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Již v 50. letech 20. století přišel P. F. Lazarsfeld s myšlenkou, že důvodem určité struktury odpovědí, které jsou zaznamenány ve formě několika dichotomických proměnných (nesouhlas/souhlas), může být skutečnost, že respondent patří do určité skupiny. Toto na první pohled neviditelné členění označil Lazarsfeld jako latentní struktury a odvodil postup jak je nalézt. Od 70. let řešili statistici obecnější úlohu hledání typologie osob (tzv. latentních tříd), která způsobuje, že zaznamenáváme odlišné struktury odpovědí, měřených několika nominálními či ordinálními stupnicemi. S rozvojem moderní výpočetní techniky se od 90. let začíná analýza latentních tříd hojněji využívat zejména v sociologii, politologii a příbuzných oborech pro situace, kdy s ohledem na charakter proměnných nelze užít faktorovou analýzu.

Podobně jako ve faktorové analýze je i v analýze latentních tříd znám kromě exploračního přístupu (snaží se nalézt latentní třídy a jejich význam) také konfirmační přístup (ověřuje, zda je jednou vytvořená typologie vhodná i pro jiné populace nebo pro stejnou populaci po určité době). Díky možnostem softwaru má analýza latentních tříd široké uplatnění a výjimkou nejsou ani aplikace, kdy se výsledná typologie užívá jako vstup pro další analytické metody (například regresní analýzu nebo analýzu rozptylu). Výhodou analýzy latentních tříd (zejména úloh s málo třídami) je snadná interpretace výsledků a jednoduché pojmenování tříd.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základním teoretickým zázemím analýzy latentních tříd a na základě srovnání s faktorovou analýzou ukázat rozdíly a podobnosti těchto technik. Po teoretickém rozboru následují praktické ukázky základních úloh (explorační i konfirmační přístup) a jejich vyhodnocení. V závěru kurzu bude krátce věnována pozornost následným analýzám, které využívají výsledky analýzy latentních tříd a krátce budou též představeny (bez procvičování) složitější modely navazující na analýzu latentních tříd. Nedílnou součástí kurzu je ukázka propojení programů IBM SPSS Statistics a R (pomocí IBM SPSS Statistics budou zadávány, v R počítány a v IBM SPSS Statistics prezentovány výsledky).

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem zájemcům zejména z oblasti akademického i aplikovaného výzkumu v oblasti sociálních věd, kterým nestačí běžné klasifikační techniky, nebo potřebují ověřovat hypotézy či typologie navržené jinými autory. Představené přístupy mohou být uplatněny i v dalších vědeckých oborech, například v biologických či technických disciplínách.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a znalost základních statistických metod (popisná a konfirmační statistika, lineární regrese, faktorová analýza) na úrovni kurzů Základy statistiky pro analýzu dat, případně Regresní analýza IFaktorová analýza.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se seznámí se základními myšlenkami analýzy latentních tříd a s možnostmi jejího praktického uplatnění. Naučí se využívat propojení programů IBM SPSS Statistics a R, správně interpretovat výsledky analýzy latentních tříd a využít je pro následné analýzy.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka analýzy latentních tříd probíhá za podpory programového systému IBM SPSS Statistics ve spolupráci s R.

PROGRAM KURZU

 • stručná historie vzniku techniky
 • základní myšlenka analýzy latentních tříd
 • srovnání s faktorovou analýzou
 • model analýzy latentních tříd a problematika odhadu (problém lokálních minim)
 • explorační režim
 • konfirmační režim
 • využití výsledků pro další analytické techniky
 • další modely příbuzné k analýze latentních tříd

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.