ANALÝZA DÉLKY ŽIVOTA

Termín:
 • bude upřesněn
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Úroveň:pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Analýza délky trvání jevů (resp. doby do určité události) v souvislostech s různými vlivy umožňuje zkoumat záznamy z dlouhodobého sledování objektů (lidí, firem, výrobků apod.), u nichž někdy v průběhu času dochází ke sledované události (např. uzavření smlouvy, vznik pojistné události, odchod zákazníka ke konkurenci, porucha výrobku, výskyt nebo odeznění příznaků určitého onemocnění u pacienta). Předpokládá se, že v okamžiku vyhodnocení u některých objektů k události došlo, zatímco u jiných ne. Metody analýzy délky života umožňují nejen popsat situaci nebo odhadnout pravděpodobnost výskytu události v závislosti na čase, ale také posoudit vliv dalších faktorů či zavedení určitého opatření (změna léčby, nový marketingový přístup apod.).

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními metodami analýzy délky života (tabulky délky života, Kaplan – Meierovy modely a Coxova regrese), které umožňují odpovědět na otázky:
 • Jaká je střední doba života (od počátku sledování objektu do vzniku události)?
 • Jaký je průběh „úmrtnosti“ v závislosti na čase?
 • Zda a jakým způsobem ovlivňují dobu života různé faktory?
Výuka klade důraz především na praktické aplikace úloh a na interpretaci výsledků.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem zájemcům z oblasti medicíny, demografie, technických oborů, kontroly kvality, pojišťovnictví, ekologie, biologie, marketingu, ekonomie i dalších oblastí, kteří se zajímají o metody analýzy délky života a jejich praktické aplikace.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a znalost základních statistických metod (popisná a konfirmační statistika, lineární regrese) na úrovni kurzů Základy statistiky pro analýzu dat.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se seznámí s nejčastěji užívanými metodami analýzy délky života, naučí se je využívat v praxi a správně interpretovat výsledky.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka metod analýzy délky života za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (moduly IBM SPSS Statistics Base a IBM SPSS Advanced Statistics).

PROGRAM KURZU

 • základní pojmy a předpoklady analýzy délky života
 • funkce přežití, hazard
 • tabulky délky života
 • Kaplan – Meierovy modely
 • Coxova regrese
 • Coxova regrese s časově závislou kovariátou

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

JAK HODNOTÍ KURZ ÚČASTNÍCI?

"V ACREA jsem absolvoval kurzy "Analýza dat ve zdravotnictví" a "Analýza délky života", oba byly vedeny paní Mgr. Červovou a zcela naplnily má očekávání. Profesionální a erudovaná lektorka, milé a přátelské prostředí a zázemí výukového centra, výhodná lokalita v centru Prahy. Vhodné rozložení teorie a dostatku praktických cvičení, možnost zpracování vlastních dat. Věřím, že v případě potřeby dalšího prohloubení statistických vědomostí a dovedností práce s SPSS se na ACREA opět v budoucnu obrátím."
MUDr. Petr Kala Institut klinické a experimentální medicíny