ANALÝZA DAT VE ZDRAVOTNICTVÍ

Termín:
 • 18. 9. - 20. 11. 2024
 • (14:00 - 16:00 hodin)
 • vždy středa odpoledne
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:15 400 Kč / 620 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 20 500 Kč / 820 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:základní
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 9 lekcí
 • (18 hodin)

ÚVOD

Úvodní statistický kurz analýzy dat ve zdravotnictví je uspořádán tak, aby zahrnoval základní témata a nejčastěji užívané metody se zaměřením na oblast medicíny a zdravotnictví (popisná statistika, testy hypotéz, korelační a regresní analýza).

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je představit srozumitelnou formou lékařům, studentům medicíny i dalším zájemcům z oblasti zdravotnictví základní pojmy, postupy a metody statistické analýzy dat. Program je zaměřen na nejčastější témata, se kterými se tito lidé setkávají při realizaci a zpracování jednoduchých výzkumů, při tvorbě disertačních prací nebo publikační činnosti. Během kurzu si posluchači rovněž osvojí návyky práce s profesionálním statistickým softwarem IBM SPSS Statistics.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem zájemcům z oblasti medicíny a zdravotnictví, kteří v rámci své profese se setkávají se statistickou analýzou dat, chtějí porozumět základním principům a seznámit se s nejčastěji užívanými metodami. Potřebují porozumět výsledkům statistického zpracování dat, naučit se je číst, orientovat se v nich a porozumět základním pojmům. Nechávají si výzkum zpracovat od odborníků, potřebují se naučit správně formulovat své požadavky a o problému informovaně diskutovat.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC. Výuka zahrnuje pokročilé metody, při kterých je nutné používat počítač se softwarem IBM SPSS Statistics a IBM SPSS SamplePower.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci získají přehled o základních pojmech, postupech a metodách statistické analýzy dat. Naučí se, jak získat informace o datech na popisné a komparativní úrovni, seznámí se s principem testování statistických hypotéz a s nejčastěji užívanými typy testů. Budou schopni zvolit vhodnou metodu pro vyhodnocení vztahu mezi dvěma proměnnými.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka základních postupů a metod analýzy dat se zaměřením na oblast zdravotnictví za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base).

PROGRAM KURZU

 • matice dat, typy proměnných
 • popisné statistiky
  • kategorizované proměnné: tabulka četností, grafy četností
  • číselné proměnné: kvantily, boxplot, průměr, směrodatná odchylka, intervaly spolehlivosti
 • intervaly spolehlivosti, princip testování statistických hypotéz, síla testu a velikost výběru
 • testy střední hodnoty
  • T-testy
  • ANOVA
  • neparametrické testy
 • analýza kategorizovaných dat
 • korelační analýza
 • lineární regrese

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.