fbpx

ANALÝZA DAT VE ZDRAVOTNICTVÍ

Termín:dle dohody
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:19 370 Kč / 710 € + DPH
Úroveň:základní
Počet dnů:
 • 3 dny
 • (24 výukových hodin)

ÚVOD

Úvodní statistický kurz analýzy dat ve zdravotnictví je uspořádán tak, aby zahrnoval základní témata a nejčastěji užívané metody se zaměřením na oblast medicíny a zdravotnictví (popisná statistika, testy hypotéz, korelační a regresní analýza).

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je představit srozumitelnou formou lékařům, studentům medicíny i dalším zájemcům z oblasti zdravotnictví základní pojmy, postupy a metody statistické analýzy dat. Program je zaměřen na nejčastější témata, se kterými se tito lidé setkávají při realizaci a zpracování jednoduchých výzkumů, při tvorbě disertačních prací nebo publikační činnosti. Během kurzu si posluchači rovněž osvojí návyky práce s profesionálním statistickým softwarem IBM SPSS Statistics.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem zájemcům z oblasti medicíny a zdravotnictví, kteří v rámci své profese se setkávají se statistickou analýzou dat, chtějí porozumět základním principům a seznámit se s nejčastěji užívanými metodami. Potřebují porozumět výsledkům statistického zpracování dat, naučit se je číst, orientovat se v nich a porozumět základním pojmům. Nechávají si výzkum zpracovat od odborníků, potřebují se naučit správně formulovat své požadavky a o problému informovaně diskutovat.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci získají přehled o základních pojmech, postupech a metodách statistické analýzy dat. Naučí se, jak získat informace o datech na popisné a komparativní úrovni, seznámí se s principem testování statistických hypotéz a s nejčastěji užívanými typy testů. Budou schopni zvolit vhodnou metodu pro vyhodnocení vztahu mezi dvěma proměnnými.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka základních postupů a metod analýzy dat se zaměřením na oblast zdravotnictví za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base).

PROGRAM KURZU

 • úvod do problematiky zdravotnické statistiky, seznámení se základními pojmy
 • matice dat, typy proměnných
 • kategorizovaná data: tabulka četností, grafy četností (sloupcový a koláčový graf)
 • číselné proměnné: kvantily, boxplot, průměr, směrodatná odchylka, intervaly spolehlivosti
 • třídění druhého stupně
 • princip testování statistických hypotéz, síla testu a velikost výběru
 • T-testy, ANOVA
 • neparametrické testy
 • korelační analýza
 • lineární regrese

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

JAK HODNOTÍ KURZ ÚČASTNÍCI?

"V ACREA jsem absolvoval kurzy "Analýza dat ve zdravotnictví" a "Analýza délky života", oba byly vedeny paní Mgr. Červovou a zcela naplnily má očekávání. Profesionální a erudovaná lektorka, milé a přátelské prostředí a zázemí výukového centra, výhodná lokalita v centru Prahy. Vhodné rozložení teorie a dostatku praktických cvičení, možnost zpracování vlastních dat. Věřím, že v případě potřeby dalšího prohloubení statistických vědomostí a dovedností práce s SPSS se na ACREA opět v budoucnu obrátím."
MUDr. Petr Kala Institut klinické a experimentální medicíny