ANALÝZA A PREDIKCE ČASOVÝCH ŘAD

Termín:
 • 9. - 11. 12. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:15 400 Kč / 620 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 20 500 Kč / 820 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 3 dny
 • (24 výukových hodin)

ÚVOD

Časová řada je posloupnost číselných hodnot zaznamenaných v čase. Časové řady vznikají v téměř každém oboru lidské činnosti. Při jejich analýze se snažíme vysvětlit a modelovat principy, které vývoj řady určují, a využít tyto poznatky pro předpověď budoucího chování řady.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami pro zpracování časových řad a naučit je tyto metody používat v praxi. Vyučovány jsou základní přístupy k časovým řadám i pokročilé metody (exponenciální vyrovnávání, ARIMA a ARIMA s vysvětlujícími proměnnými). U každé metody jsou probrány teoretické základy, ale zároveň je kladen silný důraz na její použití v situacích, se kterými se účastník setkává ve své praxi.

KURZ JE URČEN

Kurz je vhodný pro každého, kdo se setká s pravidelným záznamem hodnot v čase. Tyto záznamy vznikají zejména v marketingu (záznamy měsíčních prodejů), v průmyslu (záznamy o výrobním procesu), v ekonomii a ekonometrii (záznamy makroekonomických veličin), v sociologii, v přírodovědě (například hydrologické časové řady) a dalších oborech.

PŘEDPOKLADY

U účastníků kurzu se předpokládá znalost základních statistických pojmů, jako je průměr a rozptyl. Vhodná, ale nikoliv nutná, je znalost korelační a regresní analýzy.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se v kurzu naučí modelovat časové řady. Prakticky si osvojí všechny kroky potřebné k přípravě reálných dat časové řady pro modelování, naučí se řadu modelovat a výsledky modelů používat pro rozhodování. Získají schopnost pracovat i se složitými řadami, které se však v praxi běžně vyskytují.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Účastníci kurzu jsou seznámeni nejprve se základními pojmy a přístupy k časovým řadám. Následuje teoretické seznámení se základními metodami a jejich praktické procvičení. Posléze se kurz věnuje pokročilejším metodám po teoretické i praktické stránce. Poslední část je věnována práci s odhadnutými modely a samostatnému procvičování.

PROGRAM KURZU

 • základní pojmy časových řad
 • klouzavé průměry a sezónní dekompozice
 • regresní analýza časových řad
 • exponenciální vyrovnávání
 • ARIMA modely
 • aplikace odhadů – scénáře
 • spektrální analýza
 • samostatný příklad

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.