ANALÝZA A PREDIKCE ČASOVÝCH ŘAD

Termín:
 • bude upřesněn
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:15 400 Kč / 620 € + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 3 dny
 • (24 výukových hodin)

ÚVOD

Časová řada je posloupnost číselných hodnot zaznamenaných v čase. Časové řady vznikají v téměř každém oboru lidské činnosti. Při jejich analýze se snažíme vysvětlit a modelovat principy, které vývoj řady určují, a využít tyto poznatky pro předpověď budoucího chování řady.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami pro zpracování časových řad a naučit je tyto metody používat v praxi. Vyučovány jsou základní přístupy k časovým řadám i pokročilé metody (exponenciální vyrovnávání, ARIMA a ARIMA s vysvětlujícími proměnnými). U každé metody jsou probrány teoretické základy, ale zároveň je kladen silný důraz na její použití v situacích, se kterými se účastník setkává ve své praxi.

KURZ JE URČEN

Kurz je vhodný pro každého, kdo se setká s pravidelným záznamem hodnot v čase. Tyto záznamy vznikají zejména v marketingu (záznamy měsíčních prodejů), v průmyslu (záznamy o výrobním procesu), v ekonomii a ekonometrii (záznamy makroekonomických veličin), v sociologii, v přírodovědě (například hydrologické časové řady) a dalších oborech.

PŘEDPOKLADY

U účastníků kurzu se předpokládá znalost základních statistických pojmů, jako je průměr a rozptyl. Vhodná, ale nikoliv nutná, je znalost korelační a regresní analýzy.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se v kurzu naučí modelovat časové řady. Prakticky si osvojí všechny kroky potřebné k přípravě reálných dat časové řady pro modelování, naučí se řadu modelovat a výsledky modelů používat pro rozhodování. Získají schopnost pracovat i se složitými řadami, které se však v praxi běžně vyskytují.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Účastníci kurzu jsou seznámeni nejprve se základními pojmy a přístupy k časovým řadám. Následuje teoretické seznámení se základními metodami a jejich praktické procvičení. Posléze se kurz věnuje pokročilejším metodám po teoretické i praktické stránce. Poslední část je věnována práci s odhadnutými modely a samostatnému procvičování.

PROGRAM KURZU

 • základní pojmy časových řad
 • klouzavé průměry a sezónní dekompozice
 • regresní analýza časových řad
 • exponenciální vyrovnávání
 • ARIMA modely
 • aplikace odhadů – scénáře
 • spektrální analýza
 • samostatný příklad

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

JAK HODNOTÍ KURZ ÚČASTNÍCI?

"Zúčastnila som sa trojdňového kurzu k analýze časových radov, ktorý organizuje spoločnosť ACREA CZ v Prahe. Mojím cieľom bolo získanie praktických skúseností pri riešení analytických úloh, pri ktorých majú údaje charakter časových radov. S lektorom, pánom Bromom, som bola veľmi spokojná – jeho teroretické a praktické zručnosti ďaleko presahujú agendu kurzu. Absolvovanie kurzu odporúčam každému, kto si chce osvojiť túto problematiku do detailov."
Ing. Martina Chlebcová, PhD. Československá obchodná banka, a.s.
"Během kurzu jsem si uvědomila, že kromě splnění mých očekávání, jsem získala v mnoha ohledech i nový pohled na problematiku zpracování časových řad a další zkušenosti pro moji pedagogickou praxi. Jako učitel statistiky jsem se ocitla v roli žáka, který musí zachytit podstatu problému, metodiku řešení, a navíc způsob zpracování v IBM SPSS. Z tohoto důvodu velmi oceňuji připravené výukové materiály a odbornou i pedagogickou kvalitu vyučujících a jejich praktické zkušenosti."
Ing. Vladimíra Vlčková, Ph.D. Univerzita Pardubice
"Kurz byl velice dobře koncipován, kdy byly nejprve vysvětleny teoretické aspekty zkoumané problematiky a poté bylo přistoupeno k praktickým ukázkám ve statistickém softwaru. Probíraná témata pokrývala oblast časových řad zevrubně, od nejjednodušších modelů až po sofistikovanější modely ARIMA. S kurzem jsem byl velmi spokojen, a to jak po stránce náplně, tak také organizace. Lektoři mají hluboké statistické znalosti a umí je předat posluchačům."
Ing. Tomáš RašovecNárodní vzdělávací fond, o.p.s.
0
účastníků kurzu
0
,39
hodnocení kurzu
0
,3 osob z 5
uplatní poznatky v praxi