MNOHOROZMĚRNÉ ŠKÁLOVÁNÍ

Termín:
 • 29. 4. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:slovenský
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Mnohorozměrné škálování přehledně shrnuje v jednom obrázku velké množství informací. Zakresluje objekty charakterizované mnohorozměrnými profily do plochy (nebo do vícerozměrného prostoru) a umožňuje tak jejich bezprostřední a názornou komparaci. Mnohorozměrné škálování také zobrazuje do obrázku vztahy mezi proměnnými a má roli neparametrické faktorové analýzy v případech, kdy vztahy mezi vstupními proměnnými nejsou charakterizovány korelacemi, ale libovolnými jinými koeficienty nebo mírami. Číselné výstupy metody slouží jako základ pro konstrukci obrázku, ale mají i své vlastní interpretační zázemí a slouží nejen k věcným závěrům, ale také k redukci informace, ke kvantifikacím a skórování. Metoda má sama své přímé a velmi důležité aplikace a vysokou interpretační výpovědní sílu, používá se ale i doplňkově jako ilustrace vztahů, a také jako podklad pro seskupování a typologizaci, hledání silných vazeb apod. Její předností je názornost a snadná orientace ve výsledcích a především to, že shrnuje informaci a nabízí rychlý přehled a závěr.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem je seznámit posluchače s velmi oblíbenou grafickou metodou popisu vztahů a s jejím aplikačním využitím v různých praktických situacích. Posluchači získají dostatečné znalosti pro samostatné využívání metody ve svých vlastních analýzách.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro analytiky v oboru marketingu, personalistiky, kontroly kvality, kontroly procesů, pro výzkumné i vědecké pracovníky, ekonomy, atd.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem pro účast na kurzu je znalost základních popisných statistik. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost vytvářet vztahové/ percepční/ komparační mapy.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupuje od párových vztahů (proximity profilů, subjektivní podobnosti, míry asociace a podobností, …) k zobrazení mnohorozměrných dat v dvourozměrném nebo třírozměrném obrázku.

PROGRAM KURZU

 • objekty a jejich mnohorozměrná charakteristika
 • profily a jejich komparace – profilové grafy, vztahy profilů
 • pojem proximity: míry ne/podobnosti; vzdálenost/metrika
 • zobrazení dvojrozměrného a trojrozměrného profilu – relační mapa
 • aproximace vícerozměrných profilů dvoj(troj)rozměrným obrázkem
 • grafické výstupy a typologie
 • asociace proměnných – blízkost v prostoru vlastností
 • graf vztahů mezi proměnnými
 • neparametrická (nemetrická) faktorová analýza

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.