ÚVOD DO DATABÁZÍ A JAZYKA SQL

Termín:
 • 14. 10. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 7 400 Kč / 300 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:základní
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

SQL je nejrozšířenější dotazovací jazyk pro práci s relačními databázemi. Umožňuje data definovat, dotazovat se na ně a manipulovat s nimi. Díky tomu, že tento jazyk byl odvozen z jednoduchých anglických vět, tak je pro lidi velmi srozumitelný a snadno pochopitelný. V dnešní době se již znalost SQL stala nutnou podmínkou pro všechny, kteří pracují s velkými objemy dat.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními pojmy týkajících se databází, rozlišení jejich druhů a principů fungování. Kromě těchto obecných základů se účastníci naučí pracovat s databázemi pomocí příkazů jazyka SQL. Po absolvování kurzu budou účastníci umět použít příkazy klauzule SELECT jako jsou WHERE, ORDER BY, GROUP BY, JOIN a jiné.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem zájemcům o datovou analýzu, kteří se chtějí naučit manipulovat s daty pomocí jazyka SQL. Prezentované postupy jsou obecně platné a nezáleží tedy na oborovém zaměření účastníků.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci získají teoretické znalosti i praktické zkušenosti při práci s databázemi. Budou rozumět základním principům fungování databází a budou umět s nimi pracovat pomocí základních příkazů jazyka SQL.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka jazyka SQL bude probíhat v programu Microsoft SQL Management Studio (SSMS).

PROGRAM KURZU

 • úvod do datové analýzy

 • databáze

 • datové modelování

 • jazyk SQL
  • SELECT
  • WHERE
  • ORDER BY
  • GROUP BY
  • JOIN

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

LEKTOR

INFORMACE

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Microsoft SQL Management Studio