fbpx

REGRESNÁ ANALÝZA II

- individuálna výučba

Ikona kurzy statistiky
Termín:podľa dohody
Miesto:
 • u zákazníka
 • (stred a západ Slovenska)
Cena:300 € + 20% DPH
Úroveň:pokročilý
Jazyk:slovenčina
Počet dnů:
 • 1 deň
 • (8 hodín výučby)

ÚVOD

Samostatný jednodenný kurz nadväzuje na látku kurzu Regresní analýza I. Pojednáva o overovaní správnosti a vhodnosti lineárneho regresného modelu. Rozširuje modelové možnosti pre spresnenie popisu vzťahov a ponúka aparát diagnosticko-predikčného charakteru. Pojednáva o kategorizovaných prediktoroch a analýze ich vplyvu na závislú premennú, o nelineárnych a interakčných členoch v rovnici. Postupy hodnotenia modelu pomocou rezíduí a charakteristík vplyvu jednotlivých pozorovaní. Predikčná úloha regresných rovníc a meranie ich predikčnej sily tak, aby výsledné rovnice maximálne odpovedali dátovej realite.

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Cieľom kurzu, je rozšíriť aparát modelovania vzťahov pomocou lineárnej regresie tak, aby výsledné rovnice maximálne odpovedali dátovej realite. Schopnosť využitia postupov evaluácie pre vhodný popis reálnych vzťahov, hlbšie vysvetlenie a presnejšie predikcie.

KURZ JE URČENÝ

Kurz je určený pre tých analytikov, ktorí chcú využiť aparát regresnej analýzy v komplexnom pohľade a pre tých, čo pracujú zo zložitejšími problémami, a to jak pri explanácií ako aj pri predikcií.

PREDPOKLADY

Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je schopnosť základného ovládania PC, znalosť pojmu korelačného koeficientu a jeho významu, princípu testovania hypotéz a znalosť regresnej analýzy v rozsahu kurzu Regresná analýza I. Skúsenosti s ovládaním štatistických programov nie sú nutné.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE

Schopnosť kalibrácie modelu, diagnostiky prípadov a konštrukcie kvalitných explanačných a predikčných rovníc.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výučba postupuje od rozšírenia regresného modelu (kontrasty, interakcie, nelinearita) cez overovanie predpokladov rovnice modelu a kvality modelu k diagnostike a predikcii. Praktické ukážky výstupov tvoríme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

 • model viacnásobnej regresnej analýzy – zhrnutie základov

 • nominálne kategorizované nezávislé premenné a analýza ich vplyvu

 • zavedenie interakčného efektu do rovnice

 • analýza reziduí a ich význam

 • vplyv pozorovaní na rovnicu – influenčné charakteristiky

 • multikolinearita

 • predikčné rovnice a evaluácia predikčného postupu

LEKTOR
photo Milan Machalec

Mgr. Ing. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMÁCIE

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR