fbpx

REGRESNÁ ANALÝZA I

- individuálna výučba

Ikona kurzy statistiky
Termín:podľa dohody
Miesto:
 • u zákazníka
 • (stred a západ Slovenska)
Cena:300 € + 20% DPH
Úroveň:stredne pokročilý
Jazyk:slovenčina
Počet dnů:
 • 1 deň
 • (8 hodín výučby)

ÚVOD

Regresná analýza je metóda štatistickej analýzy vzťahov. Slúži k popisu, vysvetlení a k predikcií. Kurz zahrňuje modely jednorozmernej a viacrozmernej lineárnej regresnej analýzy pre číselné premenné. Dôraz je kladený na význam a konštrukciu základného modelu, testy hypotéz o jeho parametroch a na výber vhodných prediktorov pomocou automatických postupov.

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Cieľom jednodenného kurzu je porozumieť princípu a významu regresného modelovaniu a aplikáciám regresných rovníc. Špecifické vlastnosti modelov a overovanie predpokladov modelu sú obsahom nasledovného kurzu Regresná analýza II.

KURZ JE URČENÝ

Kurz je určený pre každého, kto potrebuje zostavovať dobre interpretovateľné modely závislosti medzi číselnými premennými, vysvetľovať chovanie a variabilitu číselných veličín a predikovať jej hodnoty.

PREDPOKLADY

Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je základné ovládanie PC, znalosť pojmu korelačného koeficientu a jeho významu a znalosť princípu testovania hypotéz. Skúsenosti s ovládaním štatistických programov nie sú nutné.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE

Schopnosť aplikovať regresné rovnice v praktických úlohách analýzy dát a/alebo schopnosť interpretovať a orientovať a v publikovaných modeloch.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupuje od jednoduchej rovnice k viacnásobnej regresii na praktických príkladoch analýzy dát. Praktické ukážky výstupov tvoríme jednoduchou počítačovou cestou v programe IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

 • model jednoduchej rovnice s jednou nezávislou premennou

 • bodový dvojrozmerný graf; korelácie a lineárna regresná rovnice (priamka)

 • vlastnosti jednoduchej lineárnej regresie, princíp metódy najmenších štvorcov

 • testy hypotéz a odhad parametrov priamky, koeficient determinácie

 • rezíduá a jednoduchá reziduálna analýza

 • modely nelineárnych vzťahov  – krivky prevoditeľné transformácie na linearitu

 • vysvetlenie a predikcia regresnej rovnice

 • model viacnásobnej lineárnej regresie  – rozšírenie na viac nezávislých premenných

 • význam výsledkov a parametrov rovnice

 • testovanie parametrov a testovanie signifikancie vzťahu

 • sekvenčné postupy určenia prediktorov

LEKTOR
photo Milan Machalec

Mgr. Ing. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMÁCIE

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR