fbpx

Stáhněte si skripty k softwaru IBM SPSS Statistics

REGRESNÍ ANALÝZA I

- individuální výuka

Ikona kurzy statistiky
Termín:dle dohody
Místo:
 • u zákazníka
 • (střed a západ Slovenska)
Cena:300 € + 20% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:slovenština
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Regresní analýza je metoda statistické analýzy vztahů. Slouží k popisu, vysvětlení a k predikci. Kurz zahrnuje modely jednorozměrné a vícerozměrné lineární regresní analýzy pro číselné proměnné. Důraz je kladen na význam a konstrukci základního modelu, testy hypotéz o jeho parametrech a na výběr vhodných prediktorů pomocí automatických postupů.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem jednodenního kurzu je porozumět principu a významu regresního modelování a aplikacím regresních rovnic. Specifické vlastnosti modelů a ověřování předpokladů modelu jsou obsahem následného kurzu Regresní analýza II.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro každého, kdo potřebuje sestavovat dobře interpretovatelné modely závislosti mezi číselnými proměnnými, vysvětlovat chování a variabilitu číselných veličin a predikovat jejich hodnoty.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je základní ovládání PC, znalost pojmu korelačního koeficientu a jeho významu a znalost principu testování hypotéz. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost aplikovat regresní rovnice v praktických úlohách analýzy dat a/nebo schopnost interpretovat a orientovat se v publikovaných modelech.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupuje od jednoduché rovnice k vícenásobné regresi na praktických příkladech analýzy dat. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

 • model jednoduché rovnice s jednou nezávislou proměnnou
 • bodový dvourozměrný graf; korelace a lineární regresní rovnice (přímka)
 • vlastnosti jednoduché lineární regrese, princip metody nejmenších čtverců
 • testy hypotéz a odhad parametrů přímky, koeficient determinace
 • rezidua a jednoduchá reziduální analýza
 • modely nelineárních vztahů  – křivky převoditelné transformací na linearitu
 • vysvětlení a predikce regresní rovnicí
 • model vícenásobné lineární regrese  – rozšíření na více nezávislých proměnných
 • význam výsledků a parametrů rovnice
 • testování parametrů a testování signifikance vztahu
 • sekvenční postupy určení prediktorů
LEKTOR
Milan Machalec

Mgr. Ing. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci výuky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Individuální kurzy Slovensko

SPECIÁLNÍ NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY PRO SLOVENSKO