fbpx

KLASIFIKAČNÉ A ASOCIAČNÉ STROMY

- individuálna výučba

Ikona kurzy statistiky
Termín:podľa dohody
Miesto:
 • u zákazníka
 • (stred a západ Slovenska)
Cena:300 € + 20% DPH
Úroveň:stredne pokročilý
Jazyk:slovenčina
Počet dnů:
 • 1 deň
 • (8 hodín výučby)

ÚVOD

Metoda klasifikačných či asociačných stromov je založená na postupnom členení prípadov do homogénnych skupín na základe ich vlastností. Pri použití metódy sa volí cieľová vlastnosť prípadov, ktorá má byť v skupinách homogénna. Najčastejšie je predikovaná príslušnosť prípadov k určitej kategórii - zákazníci sa napríklad stromom rozdelia do skupín podľa záujmu o konkrétny produkt. Strom nielen prípady rozdelí do skupín, ale zistí tiež, čo príslušnosť ku skupine určuje.

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Cieľom kurzu je zoznámiť poslucháčov s princípmi vytvárania klasifikačných stromov, s ich aplikáciami a poskytnúť znalosti potrebné k vytváraniu stromov. Látka bude ilustrovaná a precvičovaná na praktických príkladoch. Poslucháči získajú dostatočné znalosti pre samostatné vytváranie klasifikačných stromov.

KURZ JE URČENÝ

Kurz je vhodný pre každého, kto pracuje s prípadmi (napr. osoby, predmety), ktoré sú rozčlenené do kategórií. Klasifikačné stromy mu pomôžu zistiť, prečo prípad do danej kategórie patrí, a určiť, do ktorej kategórie priradiť nový prípad a predpovedať jeho správanie. Kategorizované prípady sa vyskytujú hlavne: v marketingu, kde kategóriami je napr. odchod alebo zotrvanie zákazníka, záujem alebo nezáujem o produkt atď. ; poisťovníctve, kde sa poistné plnenie triedi napríklad na nepochybné, podozrivé a s vysokým rizikom podvodu; v bankovníctve, kde kategórie tvorí miera problému so splácaním; v štátnej sfére, kde sa kontroluje napr. oprávnenosť žiadostí na dotáciu.

PREDPOKLADY

U účastníkov kurzu sa predpokladá znalosť typov štatistických premenných, základných štatistických pojmov a frekvenčnej analýzy. Vhodná, ale nie nutná, je znalosť kontingenčných tabuliek.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE

Účastník kurzu sa zoznámi so všeobecným princípom tvorby klasifikačných stromov. Konkrétne sú preberané široko použiteľné algoritmy CHAID a CART. Účastník sa dozvie o teoretických základoch algoritmov a budú ich vedieť používať pre riešenie konkrétnych úloh zo svojej praxe.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Na kurze je najskôr predstavená základná myšlienka a princíp klasifikačných stromov. Nasleduje podrobnejší popis zvolených algoritmov a vysvetlenie ich parametrov. Ťažiskom kurzu je potom práca s modelmi nad dátami a zoznámenie sa s bežnými problémami, ktoré v reálnych dátach nastávajú, a ich riešením. V tejto časti sa účastníci zapoja do aktívnej práce s dátami a budovania modelov.

PROGRAM KURZU

 • kontingenčné tabuľky a ANOVA

 • všeobecné princípy klasifikačných stromov

 • algoritmus CHAID

 • algoritmus CART

 • klasifikácia prípadov

 • vyhodnotenie modelu, tréningová a testovacia množina

 • rozšírené možnosti algoritmov (stratová matica, chýbajúce hodnoty)

 • skórovanie

LEKTOR
photo Stefan Kováč

Ing. Stefan Kováč, PhD.

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →
photo Milan Machalec

Mgr. Ing. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMÁCIE

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR